Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Obavjestenja FATF-a

20.08.2015.

Javno saopštenje FATF-a od 26. juna 2015. godine

Brizbejn, 26.06.2015. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je prepoznala države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

20.08.2015.

Unapređenje globalne usklađenosti SPN/FT

Brizbejn, 26.06.2015. godine - Kao dio kontinuirane kontrole usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je do sada identifikovao sledeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su one izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

12.03.2015.

Javno saopštenje FATF-a od 27. februara 2015. godine

Pariz, 27.2.2015 - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veću usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

12.03.2015.

Unapređivanje globalne usklađenosti SPN/FT: kontinuirani proces – 27. februar 2015. godine

Pariz, 27. februar 2015. godine - Kao dio kontinuirane kontrole usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je do sada identifikovao sledeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su one izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

13.12.2013.

Improving Global AML-CFT Compliance

Paris, 18 October 2013 - As part of its on-going review of compliance with the AML/CFT standards, the FATF has to date identified the following jurisdictions which have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. While the situations differ among each jurisdiction, each jurisdiction has provided a written high-level political commitment to address the identified deficiencies. The FATF welcomes these commitments.

13.12.2013.

Unapređenje usklađenosti SPNFT

Paris, 18. oktobar 2013. godine - Kao dio svog kontinuiranog prikaza usklađenosti sa standardima SPN/FT, FATF je do sada identifikovao sljedeće države koje imaju strateške nedostke u sistemu SPN/FT za koje je izrađen akcioni plan sa FATF. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država je obezbijedila pisanu obavezu na visokom političkom nivou u otklanjanju identifikovanih nedostataka. FATF pozdravlja ove napore.

13.12.2013.

JAVNO SAOPŠTENJE FATF, 18. 10. 2013. godine

Pariz, 18.10.2013. godine - Radna grupa za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF) je organizacija koja postavlja globalne standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kako bi zaštitio međunarodni finansijski sistem od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podstakao što veću usklađenost sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

13.12.2013.

FATF Public Statement, 18 October 2013

Paris, 18 October 2013 - The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). In order to protect the international financial system from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks and to encourage greater compliance with the AML/CFT standards, the FATF identified jurisdictions that have strategic deficiencies and works with them to address those deficiencies that pose a risk to the international financial system.

06.08.2013.

FATF javno saopštenje – 21. jun 2013. godine

Oslo, Norveška, 21. jun 2013. godine- - Radna grupa za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF) je organizacija koja postavlja globalne standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kako bi zaštitio međunarodni finansijski sistem od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podstakao što veću usklađenost sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

30.11.2012.

Unaprjeđivanje usklađenosti SPNFT sistema na globalnom nivou: kontinuirani proces – 19. oktobar 2012. godine

Pariz, 19. oktobar 2012 - Kao dio svog kontinuiranog prikaza usklađenosti sa standardima SPNFT, FATF je do sada identifikovao sljedeće države koje imaju strateške nedostke u sistemu SPNFT za koje je razvijen akcioni plan sa FATF-om. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država je obezbijedila pisanu obavezu na visokom političkom nivou u otklanjanju identifikovanih nedostataka. FATF pozdravlja ove obaveze. Veliki broj država još uvijek nije pregledan od strane FATF-a. FATF nastavlja da identifikuje dodatne nadležnosti, kontinuirano, koje predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem.