Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

FATF saopštenje - Drzave pod pojačanim nadzorom, jun 2021

Datum objave: 20.07.2021 08:52 | Autor: SFOP

Ispis Štampaj stranicu Download Download


FATF saopštenje- Države pod pojačanim nadzorom
– jun 2021. godine

Države koje su pod pojačanim nadzorom aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i ista podliježe pojačanom nadzoru. Ova lista se često naziva ‘siva lista’.

FATF i regionalna tijela koja funkcionišu po uzoru na FATF (FATF-style regional bodies - FSRBs) nastavljaju da rade sa dolje navedenim državama dok države izvještavaju o napretku koji je ostvaren po pitanju uklanjanja utvrđenih strateških nedostataka. FATF poziva ove države da efikasno sprovode svoje dogovorene akcione planove i to u dogovorenim vremenskim okvirima. FATF pozdravlja njihovu posvećenost i pomno će pratiti njihov napredak. FATF ne poziva na primjenu produbljene provjere i praćenja poslovanja klijenta u vezi sa ovim državama, ali podstiče svoje članice da prilikom svojih analiza rizika uzmu u obzir informacije navedene u daljem tekstu.

FATF će nastaviti kontinuirano da identifikuje dodatne zemlje koje imaju strateške nedostatke u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Jedan broj država još uvijek nije razmatran od strane FATF-a i FSRB-a, ali će vremenom i one biti razmatrane.

U oktobru 2020. godine, FATF je odlučio da ponovo započne svoj rad, koji je usljed pandemije Kovida 19 bio pauziran, na identifikovanju novih zemalja sa strateškim nedostacima u sistemu SPN/FT i da da prioritet pregledu zemalja za čije su aktivnosti rokovi predviđeni akcionim planovimasa istekli ili ističu. FATF je od februara 2021. godine razmotrio napredak sljedećih zemalja: Albanija, Barbados, Bocvana, Kambodža, Kajmanska ostrva, Gana, Jamajka, Mauricijus, Maroko, Mjanmar, Nikaragva, Pakistan, Panama, Uganda i Zimbabve. Za ove zemlje u nastavku su date ažurirane izjave. Burkina Faso i Senegal su dobile priliku i odlučile da odlože izvještavanje zbog pandemije; stoga su saopštenja objavljena u februaru 2021. godine za ove države navedene niže u tekstu, ali one ne moraju nužno odražavati najnoviji status režima SPN/FT u tim zemljama. Nakon izvršenog pregleda, FATF je takođe identifikovao Haiti, Maltu, Filipine i Južni Sudan.

FATF pozdravlja napredak koji su ove zemlje postigle u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, uprkos izazovima koje postavlja KOVID-19.

Države sa strateškim nedostacima Države koje više ne podliježu nadzoru
Albanija Gana
Barbados
Bocvana
Burkina Faso
Filipini
Kambodža
Kajmanska Ostrva
Haiti
Jamajka
Jemen
Južni Sudan
Malta
Mauricijus
Maroko
Mjanmar
Nikaragva
Pakistan
Panama
Senegal
Sirija
Uganda
ZimbabveAlbanija

Od februara 2020. godine, kada se Albanija na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i MONEYVAL-om na jačanju djelotvornosti svog režima SPN/FT, Albanija je preduzela korake ka poboljšanju sistema SPN/FT, između ostalog, i time što je unaprijedila implementaciju ciljanih finansijskih sankcija kroz nadzorne aktivnosti koje identifikuju i ispravljaju nedostatke u usaglašenosti kod finansijskih institucija i nefinansijskih institucija i profesija koje su zakonom utvrđene kao obveznici (DNFBPs). Albanija treba da nastavi da radi na sprovođenju svog Akcionog plana kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) finaliziranje projekta za smanjenje neformalne ekonomije zasnovane na gotovini i za registraciju vlasništva nad svim nekretninama; (2) unapređenje blagovremenog postupanja po zahtjevima za međunarodnu pravnu pomoć; (3) uspostavljanje djelotvornijih mehanizama za otkrivanje i sprečavanje kriminalaca da posjeduju ili kontrolišu DNFBPs, uključujući jačanje ovlašćenja nadležnih organa za primjenu sankcija; (4) obezbjeđivanje blagovremenog pristupa tačnim i ažuriranim osnovnim podacima i podacima o stvarnom vlasništvu kompanija; (5) povećanje broja gonjenja za PN, posebno u slučajevima koja uključuju predikatna krivična djela počinjena u inostranstvu; i (6) demonstriranje kontinuirane primjene zaplijene imovine i obezbeđivanje konačnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelom, posebno imovine povezane sa nezavisnim i profesionalnim peračima novca, kao i indirektne zarade i ekvivalentne vrijednosti.


Barbados

U februaru 2020. godine, Barbados se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Barbados treba da nastavi da radi na sprovođenju svog Akcionog plana, uključujući: (1) demonstriranje primjene nadzora zasnovanog na riziku za finansijske institucije i DNFBPs; (2) preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprečavanja zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u kriminalne svrhe, i obezbjeđivanje blagovremenog pristupa tačnim i ažuriranim osnovnim podacima i informacijama o stvarnom vlasništvu; (3) povećanje kapaciteta FOS u cilju poboljšanja kvaliteta njenih finansijskih informacija u cilju pružanja pomoći organima za sprovođenje zakona kod sprovođenja istraga PN i FT; (4) prikazivanje da su istrage i gonjenje koje se odnose na pranje novca u skladu sa profilom rizika države, kada je to potrebno, i smanjenje zaostajanja u završavanju predmeta; (5) dalje sprovođenje oduzimanja imovine povezane sa PN, uključujući traženje pomoći od stranih partnerskih službi.


Bocvana

U oktobru 2018. godine, Bocvana se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG-om na jačanju djelotvornosti svog režima SPN/FT. Na svom plenarnom zasijedanju u junu 2021. godine, FATF je prvobitno utvrdio da je Bocvana suštinski ispunila svoj akcioni plan i planira procjenu na licu mesta kako bi potvrdio da je primjena bocvanskih reformi SPN/FT započeta i da se održava i da i dalje postoji potrebna politička posvećenost da sprovođenje nastavi u budućnosti. Bocvana je izvršila sledeće ključne reforme, uključujući: (1) izradu sveobuhvatne nacionalne strategije i politike za SPN/FT zasnovane na nrezultatima nacionalne procjene rizika; (2) izradu programa nadzora i praćenja zasnovanih na riziku; i; (3) unapređenje prosljeđivanja i upotrebe finansijskih obavještajnih podataka od strane FOS i drugih za identifikovanje i istraživanje slučajeva PN. FATF će i dalje nadgledati situaciju sa Kovidom-19 i obaviće posjetu na licu mjesta što je prije moguće.


Burkina Faso
(Saopštenje od februara 2021. godine)

U februaru 2021. godine Burkina Faso se na političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i GIABA-om na jačanju efikasnosti svog režima SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije (MER) 2019. godine, Burkina Faso je postigla napredak u nizu aktivnosti preporučenih u MER-u za poboljšanje tehničke usklađenosti i efikasnosti, uključujući i usvajanje nacionalne strategije za SPN/FT u decembru 2020. godine. Burkina Faso će raditi na sprovođenju svog akcionog plana, uključujući: (1) usvajanje i sprovođenje pratećih mehanizama za praćenje aktivnosti u nacionalnoj strategiji; (2) zahtijevanje međunarodne pravne pomoći i drugih oblika međunarodne saradnje u skladu sa svojim profilom rizika; (3) jačanje resursnih kapaciteta svih nadzornih organa za SPN/FT i sprovođenje na riziku zasnovanog nadzora nad FI i DNFBP; (4) održavanje sveobuhvatnih i ažuriranih osnovnih i podataka o stvarnom vlasništvu i jačanje sistema sankcija za kršenje obaveza transparentnosti; (5) povećanje raznolikosti STR izvještavanja; (6) povećanje ljudskih resursa FOS-a kroz dodatno zapošljavanje, obuke i budžet; (7) sprovođenje obuka za policiju, tužioce i druge relevantne organe; (8) pokazivanje da vlasti teže konfiskaciji kao političkom cilju; (9) jačanje kapaciteta i podrške policijskim i tužilačkim organima uključenim u borbu protiv FT, u skladu sa Nacionalnom strategijom FT; i (10) primjena djelotvornog režima ciljanih finansijskih sankcija koji se odnosi na finansiranje terorizma i finansiranje proliferacije, kao i praćenje i nadzor neprofitnih organizacija koji su zasnovani na riziku.


Filipini

U junu 2021. godine Filipini su se na političkom nivou obavezali da će sarađivati sa FATF-om i APG-om na jačanju efikasnosti svog režima SPN/FT. Od završetka Izvještaja o uzajmanjoj evaluaciji (MER) 2019. godine, Filipini su ostvarili napredak u jednom broju aktivnosti preporučenih u MER-u za poboljšanje tehničke usklađenosti i efikasnosti, uključujući i rešavanje tehničkih nedostataka u ciljanim finansijskim sankcijama. Filipini će raditi na sprovođenju svog akcionog plana, uključujući: (1) pokazivanje da se sprovodi efikasan nadzor DNFBPs zasnovan na riziku; (2) pokazivanje da nadzorni organi koriste kontrole SPN/FT za ublažavanje rizika povezanih sa kasino kasama; (3) primjenu novih obaveza za registraciju MVTS-a i primjenu sankcija za neregistrovane i nelegalne operatere (4) poboljšanje i pojednostavljivanje pristupa organa za sprovođenje zakona informacijama o stvarnom vlasništvu i preduzimanje koraka kako bi se osiguralo da su informacije o SV tačne i ažurirane; (5) pokazivanje povećanog korišćenja finansijsko obavještajnih podataka i povećanog broja istraga i krivičnih gonjenja u skladu sa rizikom; (6) pokazivanje porasta u identifikaciji, istrazi i gonjenju slučajeva FT; (7) pokazivanje da se preduzimaju odgovarajuće mjere u vezi sa NPO sektorom (uključujući neregistrovane NPO) bez ometanja legitimnih NPO aktivnosti; i (8) jačanje djelotvornosti okvira ciljanih finansijskih sankcija za finansiranje terorizma i finansiranje proliferacije.


Kambodža

U februaru 2019. godine, Kambodža se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i APG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke. Kambodža bi trebalo da preduzme hitne korake kako bi u potpunosti ispunila preostale mjere u svom akcionom planu, jer su svi rokovi već istekli. Kambodža treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog plana kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) obezbjeđivanje primjene pravovremenih, proporcionalnih i odvraćajućih aktivnosti primjene zakona u odnosu na banke, gdje je to potrebno zbog kršenja propisa SPN/FT ; (2) unapređenje prosljeđivanja finansijsko obavještajnih podataka organima za sprovođenje zakona u vezi sa visoko rizičnim krivičnim djelima; (3) prikazivanje povećanja broja istraga i gonjenja za PN u skladu sa rizikom; (4) prikazivanje povećanja zamrzavanja i oduzimanja odgovarajuće vrijednosti sredstava, imovinske koristi i imovine stečene putem kriminala; (5) podizanje svijesti privatnog sektora o novim obavezama u odnosu na ciljane finansijske sankcije u vezi sa finansiranjem proliferacije i unapređenje razumijevanja u odnosu na izbjegavanje primjene ovih sankcija.

FATF primjećuje kontinuirani napredak Kambodže u okviru njenog akcionog plana, međutim određeni broj rokova iz njenog akcionog plana je sada istekao i preostaje još mnogo posla. FATF ohrabruje Kambodžu da nastavi da radi na sprovođenju svog akcionog plana za rešavanje gore pomenutih strateških nedostataka što je prije moguće.

Kajmanska ostrva

Od februara 2021. godine, kada su se Kajmanska ostrva na političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i CFATF-om na jačanju efikasnosti svog režima SPN/FT, Kajmanska ostrva su preduzela korake ka poboljšanju svog režima SPN/FT, uključujući primjenu sankcija koje su efikasne, srazmjerne i odvraćajuće, i preduzimanje administrativnih kazni i izvršnih radnji protiv obveznika kako bi se osiguralo da se kršenja propisa SPN/FT saniraju. Kajmanska ostrva bi trebalo da nastave da rade na primjeni svog akcionog plana kako bi uklonili svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) izricanje odgovarajućih i djelotvornih kazni u slučajevima kada relevantne strane (uključujući pravna lica) ne dostavljaju tačne, adekvatne i ažurirane informacije o stvarnom vlasništvu; i (2) prikazivanje da gone sve vrste pranja novca u skladu sa profilom rizika u toj zemlji i da takvo gonjenje rezultira primjenom odvraćajućih, djelotvornih i proporcionalnih sankcija.

Haiti

U junu 2021. godine, Haiti su se na visokom političkom nivou obavezali da će sarađivati sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti svog režima SPN/FT. Haiti će raditi na sprovođenju svog akcionog plana, uključujući: (1) razvijanje procesa procjene rizika od PN/FT i prosljeđivanje saznanja; (2) olakšavanje razmjene informacija sa relevantnim inostranim pertnerima; (3) rešavanje tehničkih nedostataka u svom pravnom i regulatornom okviru koji sprečavaju sprovođenje preventivnih mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i sprovođenje nadzora SPN/FT zasnovanog na riziku za sve finansijske institucije i DNFBPs za koje se smatra da predstavljaju veći rizik od PN/FT; (4) osiguravanje da se čuvaju osnovne i korisne informacije o stvarnom vlasništvu i da je omogućen blagovremen pristup tim informacijama; (5) obezbeđivanje bolje upotrebe finansijsko obavještajnih podataka i drugih relevantnih informacija od strane nadležnih organa za borbu protiv PN i FT; (6) otklanjanje tehničkih nedostataka u krivičnom djelu PN i pokazivanje da organi identifikuju, istražuju i procesuiraju slučajeve PN na način koji je u skladu sa profilom rizika Haitija; (7) pokazivanje povećanja broja identifikacija, praćenja i povraćaja imovine stečene krivičnim djelima; (8) otklanjanje tehničkih nedostataka u u krivičnom djelu FT i režimu ciljanih finansijskih sankcija; (9) sprovođenje odgovarajućeg praćenja NVO podložnih zloupotrebi u svrhe FT bez ometanja ili obeshrabrivanja legitimnih aktivnosti NVO.

Jamajka

Od februara 2020. godine, kada se Jamajka na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti svog režima SPN/FT, Jamajka je preduzela korake ka jačanju svog režima SPN/FT, uključujući sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija za finansiranje terorizma bez odlaganja. Jamajka bi trebalo da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) razvijanje sveobuhvatnijeg razumijevanja svojih rizika koji se odnose na PN/FT; (2) uključivanje svih finansijskih institucija i DNFBPs u režim SPN/FT i obezbjeđivanje adekvatnog nadzora zasnovanog na riziku u svim sektorima; (3) preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprečavanja zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u kriminalne svrhe, i obezbjeđivanje blagovremenog pristupa tačnim i ažuriranim osnovnim podacima i informacijama o stvarnom valsništvu; (4) preduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se povećala upotreba finansijskih informacija i kako bi se povećao broj istraga i gonjenja za PN, u skladu sa profilom rizika države; i (5) implementiranje pristupa zasnovanog na riziku za nadzor NVO sektora kako bi se spriječila zloupotreba u svrhe FT.


Jemen

Od februara 2010. godine, kada se Jemen na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i MENAFATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Jemen je ostvario napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014. godine, FATF je utvrdio da je Jemen u značajnoj mjeri pristupio sprovođenju akcionog plana na tehničkom nivou, uključujući i: (1) adekvatno inkriminsanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) unapređenje obaveza provjere i utvrđivanja identiteta i praćenja poslovanja klijenta i prijavljivanja sumnjivih transkcija; (4) donošenje smjernica; (5) razvijanje kapaciteta za praćenje i nadzor kod organa koji nadziru finansijski sektor i finansijsko-obavještajne službe; i (6) uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe. Iako je FATF utvrdio da je Jemen ispunio svoj dogovoreni akcioni plan, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je proces primjene zahtjevanih reformi i aktivnosti počeo i da je održiv. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.

Južni Sudan

U junu 2021. godine, Južni Sudan se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om na jačanju djelotvornosti svog režima SPN/FT. Južni Sudan će raditi na sprovođenju svog akcionog plana, uključujući: (1) apliciranje i angažovanje sa ESAAMLG-om za članstvo i obavezivanje da će proći uzajamnu evaluaciju ESAAMLG-a ili drugog tijela za procjenu; (2) sprovođenje sveobuhvatne revizije Zakona o SPN/FT (2012), uz podršku međunarodnih partnera, uključujući tehničku pomoć, kako bi se uskladio sa standardima FATF-a; (3) određivanje organa/organa zaduženih za koordinaciju nacionalnih procjena rizika od PN/FT; (4) postane potpisnica i primjenjuje Bečku konvenciju iz 1988. godine, Palermo konvenciju iz 2000. godine i Konvenciju o finansiranju terorizma iz 1999. godine; (5) nadležni organi treba da budu odgovarajuće strukturirani i osposobljeni za primjenu pristupa zasnovanog na riziku u nadzoru pranja novca i finansiranja terorizma za finansijske institucije; (6) izradu sveobuhvatnog pravnog okvira za prikupljanje i provjeru tačnosti podataka o stvarnom vlasništvu za pravna lica; (7) operacionalizacija potpuno funkcionalne i nezavisne FOS; (8) uspostavljanje i primjena pravnog i institucionalnog okvira za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija u skladu sa Rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o finansiranju terorizma i proliferacije; i (9) započinjanje primjene ciljanog nadzora zqasnovanog na tiziku/praćenja NPO-a koje su u riziku od zloupotrebe u svrhe FT.


Malta

U junu 2021. godine, Malta se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i MANIVALOM na jačanju djelotvornosti svog režima SPN/FT. Od usvajanja Izvještaja o uzajamnoj evaluaciji (MER) u julu 2019. godine, Malta je napredovala u nizu aktivnosti preporučenih u MER za poboljšanje svog sistema, kao što su: jačanje pristupa nadzora FI i DNFBP zasnovanog na riziku; poboljšanje analitičkog procesa za finansijsko obavještajne podatke; obezbjeđivanje resursa za policiju i osnaživanje tužilaca da istražuju i podižu optužnice za složeno pranje novca u skladu sa profilom rizika Malte; uvođenje nacionalne politike konfiskacije, kao i donošenje zakona o konfiskaciji bez osuđujuće presude; podizanje dostupnih sankcija za krivično djelo FT i sposobnosti istrage prekograničnih kretanja gotovine za potencijalne aktivnosti FT; i poboljšanje kontakta i neposredne komunikacije sa obveznicima o ciljanim finansijskim sankcijama i unapređenje razumijevanja NVO sektora u vezi sa rizicima od FT. Malta će nastaviti da radi na primjeni svog FATF akcionog plana, tako što će: (1) nastaviti da pokazuje da su informacije o stvarnom vlasništvu tačne i da se, po potrebi, efikasne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije, srazmjerne rizicima od PN/FT, primjenjuju na pravna lica ako se utvrdi da su dostavljene informacije netačne; i osigurati da se efikasne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije primjenjuju na „čuvare kapije“ kada se ne pridržavaju svojih obaveza da dobiju tačne i ažurirane informacije o stvarnom vlasništvu; (2) poboljšati korišćenje finansijsko-obavještajnih podataka FOS-a za podršku organima u gonjenju krivičnih djela u vezi sa porezom i povezanih slučajeva pranja novca, uključujući razjašnjavanje uloga i odgovornosti poreskog organa i FOS-a; i (3) povećati fokus analize FOS-a na ove vrste krivičnih djela, kako bi se proizveli obavještajni podaci koji pomažu malteškoj policiji da otkrije i istraži slučajeve u skladu sa identifikovanim malteškim rizicima od PN u vezi sa utajom poreza.


Mauricijus

U februaru 2020. godine, Mauricijus se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG-om na jačanju djelotvornosti svog režima SPN/FT. Na svom plenarnom zasijedanju u junu 2021. godine, FATF je prvobitno utvrdio da je Mauricijus suštinski ispunio svoj akcioni plan i planira procjenu na licu mesta kako bi potvrdio da je primjena reformi SPN/FT Mauricijusa započeta i da se održava i da i dalje postoji potrebna politička posvećenost da sprovođenje nastavi u budućnosti. Mauricijus je izvršio sledeće ključne reforme, uključujući: (1) sprovođenje komunikacije sa relevantnim subjektima u cilju unapređenja razumijevanja rizika i obaveza u vezi sa PN i FT; (2) efikasna izrada planova nadzora zasnovanog na riziku za Komisiju za finansijske usluge; (3) obezbjeđivanje blagovremenog pristupa nadležnim organima tačnim osnovnim podacima i podacima o stvarnom vlasništvu; i (4) pružanje obuke za organe za sprovođenje zakona kako bi se osiguralo da imaju kapacitete da vode istrage o pranju novca. FATF će i dalje nadgledati situaciju sa Kovidom-19 i obaviće posjetu na licu mjesta što je prije moguće.

Maroko

U februaru 2021. godine Maroko se na političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i MENAFATF -om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Maroko treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog plana kako bi otklonio strateške nedostatke, uključujući: (1) prikazivanje efikasne primjene sistema upravljanja predmetima radi pružanja pravovremenih odgovora i prioritizacije zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć u skladu sa profilom rizika zemlje; (2) unapređenje nadzora zasnovanog na riziku i preduzimanje korektivnih radnji i primjenu efikasnih, proporcionalnih i odvraćajućih kazni zbog nepoštovanja propisa; (3) osiguravanje da su podaci o stvarnom vlasništvu odgovarajući, tačni i provjereni, uključujući informacije o pravnim licima i stranim pravnim aranžmanima; (4) povećanje raznolikosti izvještavanja o STR; (5) obezbjeđivanje odgovarajućih finansijskih i ljudskih resursa za FOS za unapređenje analitičkih sposobnosti kako bi se ispunio njen osnovni zadatak operativne i strateške analize; (6) davanje prioriteta identifikaciji, istrazi i krivičnom gonjenju svih vrsta PN u skladu sa rizicima zemlje; (7) jačanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona, tužilaca i drugih relevantnih organa za sprovođenje paralelnih finansijskih istraga, korišćenje finansijsko-obavještajnih podataka, zaplijenu imovine i zahtijevanje/pružanje međunarodne pravne pomoći; i (8) praćenje i efikasan nadzor usklađenosti FI i DNFBP sa obavezama koje se odnose na ciljane finansijske sankcije.


Mjanmar

U februaru 2020. godine, Mjanmar se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i APG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otklanjanju svih povezanih tehničkih nedostataka. Mjanmar treba da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonio strateške nedostatke, uključujući: (1) pokazivanje poboljšanog razumijevanja rizika od PN u ključnim oblastima; (2) pokazivanje da su posredne /neposredne kontrole zasnovane na riziku i da su hundi operatori registrovani i pod nadzorom; (3) pokazivanje poboljšanja u upotrebi obavještajnih podataka u istragama nadležnih organa za sprovođenje zakona, i povećanje operativnih analiza i prosljeđivanja podataka od strane FOS-a; (4) obezbjeđivanje da se PN istražuje/goni u skladu sa rizicima; (5) demonstriranje istraga o transnacionalnim slučajevima PN uz međunarodnu saradnju; (6) demonstriranje povećanja zamrzavanja/zaplijene i oduzimanja sredstava stečenih krivičnim djelom, instrumenata, i/ili imovine odgovarajuće vrijednosti; (7) upravljanje privremeno oduzetom imovinom radi očuvanja vrijednosti oduzete imovine do trajnog oduzimanja; i (8) prikazivanje implementacije ciljanih finansijskih sankcija koje se odnose na finansiranje proliferacije, uključujući obuke o izbjegavanju ovih sankcija.


Nikaragva

Od februara 2020. godine, kada se Nikaragva na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i GAFILAT-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, Nikaragva je preduzela korake ka poboljšanju svog režima pranja novca i finansiranja terorizma, uključujući ažuriranje svoje nacionalne procjene rizika od PN/FT. Nikaragva treba da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana, uključujući: (1) prosljeđivanje rezultata svog razumijevanja rizika od PN/FT nadležnim organima i relevantnim subjektima privatnog sektora; (2) sprovođenje djelotvornog nadzora zasnovanog na riziku; (3) preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprečavanja zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u kriminalne svrhe.


Pakistan

Od juna 2018. godine, kada se Pakistan na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i APG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti svoje strateške nedostatke u borbi protiv finansiranja terorizma, kontinuirana politička posvećenost Pakistana dovela je do značajnog napretka u sveobuhvatnom akcionom planu za borbu protiv FT. FATF prepoznaje napredak i napore Pakistana da se pozabavi ovim tačkama akcionog plana za borbu protiv FT i napominje da je od februara 2021. godine Pakistan postigao napredak u realizaciji dvije od tri preostale radnje u pokazivanju da se za osuđujuće presude za FT izriču efikasne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije i da se pakistanski režim ciljanih finansijskih sankcija efikasno primjenjuje na ciljanu imovinu terorista. Pakistan je do sada realizovao 26 od 27 tačaka u svom akcionom planu iz 2018. godine. FATF ohrabruje Pakistan da nastavi da napreduje u što skorijem rešavanju jedne preostale tačke povezane sa sprečavanjem FT demonstrirajući da su istrage i krivična gonjenja FT usmjereni na više vođe i komandante terorističkih grupa koje su označile UN.

Kao odgovor na dodatne nedostatke koji su kasnije identifikovani u pakistanskom Izvještaju o uzajamnoj evaluaciji APG-a za 2019. godinu (MER), Pakistan je postigao napredak u rešavanju niza pitanja koja su preporučena u MER-u i obavezao se na visokom nivou u junu 2021. godine za rešavanje ovih strateških nedostataka u skladu sa novim akcionim planom koji se prvenstveno fokusira na borbu protiv pranja novca. Pakistan bi trebalo da nastavi da radi na rešavanju svojih strateški važnih nedostataka u pogledu SPN/FT, tako što će: (1) ojačati međunarodnu saradnju izmjenama Zakona o MPP; (2) pokazati da se traži pomoć od stranih zemalja u sprovođenju mjera prema licima označenim u skladu sa Rezolucijom SBUN 1373; (3) pokazati da nadzorni organi sprovode nadzor na terenu i van njega srazmjerno specifičnim rizicima povezanim sa DNFBP, uključujući primjenu odgovarajućih sankcija po potrebi; (4) pokazati da se proporcionalne i odvraćajuće sankcije dosljedno primjenjuju na sva pravna lica i pravne aranžmane zbog nepoštovanja zahtjeva o stvarnom vlasništvu; (5) pokazati povećanje broja istraga i krivičnih gonjenja i da se imovina stečena kriminalom i dalje ograničava i oduzima u skladu sa profilom rizika Pakistana, uključujući rad sa inostranim kolegama na praćenju, zamrzavanju i oduzimanju imovine; i (6) pokazati da se DNFBP sektor nadgleda u skladu sa obavezama sprečavanja finansiranja proliferacije i da se za nepoštovanje tih obaveza izriču sankcije.Panama

Od juna 2019. godine, kada se Panama na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i GAFILAT-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, Panama je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući preduzimanje radnji za identifikovanje nelicenciranih pošiljalaca novca i povećanje upotrebe rezultata rada FOS-a za pokretanje ili dalje istrage PN. Međutim, Panama bi trebalo da preduzme hitne mjere kako bi u potpunosti realizovala preostale aktivnosti u svom akcionom planu, jer su svi rokovi već istekli. Stoga bi Panama trebalo da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonila strateške nedostatke, uključujući: (1) unapređenje razumijevanja rizika od PN/FT kod pravnih lica, kao dio korporativnog sektora, i dostavljanje zaključaka nacionalnim politikama kako bi se ublažili utvrđeni rizici; (2) primjenu pristupa zasnovanog na riziku kod nadzora sektora DNFBP i obezbjeđivanje djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih kazni za kršenje propisa iz oblasti SPN/FT; (3) obezbjeđivanje odgovarajuće provjere ažuriranih podataka o stvarnom vlasništvu od strane obveznika i blagovremenog pristupa nadležnim organima, uspostavljanje djelotvornih mehanizama za praćenje aktivnosti ofšor subjekata, procjena postojećih rizika od zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u cilju definisanja i sprovođenja konkretnih mjera za sprečavanje zloupotrebe imenovanih akcionara i direktora; i (4) pokazivanje sposobnosti da se istraži i goni PN koje obuhvata poreska krivična djela u inostranstvu i da se obezbijedi konstruktivna i pravovremena međunarodna saradnja u ovakvim slučajevima, i nastavak fokusiranja na istrage za PN u odnosu na visoko rizične oblasti.

FATF je uočio kontinuirani napredak Paname u odnosu na cjelokupni akcioni plan; međutim svi rokovi su sada istekli i preostaje još dosta posla. FATF stoga snažno podstiče Panamu da nastavi da radi na sprovođenju svog akcionog plana za rešavanje gore pomenutih strateških nedostataka što je prije moguće.

Senegal
(Saopštenje od februara 2021. godine)

U februaru 2021. godine Senegal se na političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i GIABA-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije (MER) 2018. godine, Senegal je ostvario napredak u odnosu na više preporuka iz Izvještaja koje se odnose na tehničku usklađenost i djelotvornost, između ostalog, i usvajanjem Nacionalne strategije za SPN/FT i Operativnog plana za sprovođenje Strategije. Senegal će nastaviti sa sprovođenjem svog akcionog plana, uključujući: (1) obezbjeđivanje dosljednog razumijevanja rizika od PN/FT (posebno u vezi sa DNFBP sektorom) od strane relevantnih organa putem obuke i terenskog rada; (2) traženje međunarodne pravne pomoći i drugih oblika međunarodne saradnje u skladu sa njegovim profilom rizika; (3) obezbjeđivanje da finansijske institucije i DNFBP podliježu odgovarajućem i djelotvornom nadzoru; (4) ažuriranje i održavanje sveobuhvatnih informacija o stvarnom vlasništvu i jačanje sistema sankcija za kršenje obaveza transparentnosti; (5) kontinuirano jačanje ljudskih resursa FOS-a kako bi se osiguralo da održava efikasne kapacitete operativne analize; (6) prikazivanje da se napori usmjereni na jačanje mehanizama otkrivanja i jačanje sposobnosti za vođenje istraga i krivičnih gonjenja protiv krivičnih dela PN/predikatnih krivičnih djela održavaju dosljedno u skladu sa profilom rizika Senegala; (7) uspostavljanje sveobuhvatnih i standardizovanih politika i postupaka za identifikovanje, praćenje, zaplijenu i oduzimanje imovine i sredstava stečenih krivičnim djelom u skladu sa njegovim profilom rizika; (8) unapređenje razumijevanja organa u vezi sa rizicima od FT i jačanje kapaciteta i podrške organima za sprovođenje zakona i tužilačkim organima uključenim u FT u skladu sa Nacionalnom strategijom FT 2019; i (9) sprovođenje djelotvornog režima ciljanih finansijskih sankcija koji se odnosi na finansiranje terorizma i finansiranje proliferacije, kao i praćenje i nadzor neprofitnih organizacija zasnovani na riziku.


Sirija

Od februara 2010. godine, kada se Sirija na visokom političkom nivou obavezala da sarađuje sa FATF-om i MENAFATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Sirija je ostvarila napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Sirija u značajnoj mjeri sprovela svoj akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući inkriminsanje finansiranja terorizma i uspostavljanje procedura za zamrzavanje imovine terorista. Iako je FATF utvrdio da je Sirija završila svoj utvrđeni akcioni plan, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je proces primjene potrebnih reformi i aktivnosti počeo i da je održiv. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.

Uganda

Od februara 2020. godine, kada se Uganda na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG-om kako bi unaprijedila djelotvornost svog sistema SPN/FT, Uganda je preduzela neke korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući usvajanje Nacionalne strategije SPN/FT u septembru 2020. godine i i dovršavanje procjene rizika od PN/FT za pravna lica i aranžmane. Uganda bi trebalo da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana kako bi uklonila strateške nedostatke, uključujući: (1) sprovođenje međunarodne saradnje u skladu sa profilom rizika zemlje; (2) razvijanje i implementaciju nadzora zasnovanog na riziku nad finansijskim institucijama i nefinansijskim institucijama i profesijama koje su zakonom utvrđene kao obveznici; (3) omogućavanje blagovremenog pristupa nadzornim organima tačnim osnovnim podacima i informacijama o stvarnom vlasništvu pravnih lica; (4) pokazivanje da policijski i pravosudni organi primjenjuju krivično djelo PN u skladu sa utvrđenim rizicima; (5) uspostavljanje i primjena politika i procedura za utvrđivanje, praćenje, zaplijenu i konfiskaciju imovine i sredstava stečenih krivičnim djelom; (6) pokazivanje da organi za sprovođenje zakona sprovode istrage FT i gonjenja proporcionalno Ugandinom profilu rizika od FT; (7) uklanjanje tehničkih nedostataka u zakonodavnom okviru kako bi se primijenile ciljane finansijske sankcije u vezi sa finansiranjem proliferacije, i implementacija nadzora nad NPO koji je zasnovan na riziku u cilju sprečavanja zloupotrebe u svrhe FT. FATF nadgleda nadzor Ugande nad NPO sektorom. Uganda se poziva da primijeni pristup zasnovan na riziku u nadzoru neprofitnih organizacija u skladu sa standardima FATF-a.Zimbabve

Od oktobra 2019. godine, kada se Zimbabve na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG-om kako bi ojačao djelotvornost svog sistema SPN/FT i uklonio sve relevantne tehničke nedostatke, Zimbabve je preduzeo inicijalne korake u unapređenju svog sistema SPN/FT uključujući i izradu uputstva za nadzor zasnovan na riziku za finansijske institucije i visoko rizične DNFBPs u skladu sa novootkrivenim rizicima. Zimbabve bi trebalo da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana, između ostalog, putem sledećih aktivnosti: (1) sprovođenje nadzora zasnovanog na riziku za finansijske institucije i DNFBPs, uključujući povećanje kapaciteta kod nadzornog organa; (2) obezbjeđivanje razvoja odgovarajućih mjera za ublažavanje rizika među finansijskim institucijama i DNFBPs, uključujući primjenu proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenje; (3) izrada mehanizama koji će osigurati da nadležni organi imaju pravovremene i ažurirane informacije o stvarnom vlasništvu; i (4) uklanjanje preostalih nedostataka vezanih za ciljane finansijske sankcije koji se odnose na finansiranje proliferacije i prikazivanje dokaza njihovog sprovođenja.Države koje više ne podliježu pojačanom nadzoru od strane FATF-a

Gana

FATF pozdravlja značajan napredak Gane u poboljšanju njenog režima SPN/FT. Gana je ojačala dejlotvornost svog režima SPN/FT i uklonila povezane tehničke nedostatke kako bi ispunila obaveze iz svog akcionog plana u vezi sa strateškim nedostacima koje je FATF utvrdio u oktobru 2018. godine. Zbog toga Gana više nije predmet pojačanog nadzora FATF-a. Gana će nastaviti da sarađuje sa GIABA-om na daljem unapređenju svog režima SPN/FT.Original saopštenja na engleskom jeziku možete naći na sljedećem linku:

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html