Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

FATF saopštenje- Države pod pojačanim nadzorom – februar 2021. godine

Datum objave: 02.03.2021 10:39 | Autor: SFOP

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Države koje su pod pojačanim nadzorom aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i ista podliježe pojačanom nadzoru. Ova lista se često naziva ‘siva lista’.

FATF i regionalna tijela koja funkcionišu po uzoru na FATF (FATF-style regional bodies - FSRBs) nastavljaju da rade sa dolje navedenim državama dok države izvještavaju o napretku koji je ostvaren po pitanju uklanjanja utvrđenih strateških nedostataka. FATF poziva ove države da efikasno sprovode svoje dogovorene akcione planove i to u dogovorenim vremenskim okvirima. FATF pozdravlja njihovu posvećenost i pomno će pratiti njihov napredak. FATF ne poziva na primjenu produbljene provjere i praćenja poslovanja klijenta u vezi sa ovim državama, ali podstiče svoje članice da prilikom svojih analiza rizika uzmu u obzir informacije navedene u daljem tekstu.

FATF će nastaviti kontinuirano da identifikuje dodatne zemlje koje imaju strateške nedostatke u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Jedan broj država još uvijek nije razmatran od strane FATF-a i FSRB-a.

U oktobru 2020. godine, FATF je odlučio da ponovo započne svoj rad na identifikovanju novih zemalja sa strateškim nedostacima u sistemu SPN/FT i da da prioritet pregledu zemalja sa isteklim ili rokovima koji ističu. Ostalim državama koje su navedene u saopštenju data je mogućnost da dostavljaju izvještaje. FATF je od oktobra pregledao napredak sledećih zemalja: Albanija, Bocvana, Kambodža, Gana, Mauricijus, Mjanmar, Nikaragva, Pakistan, Panama, Uganda i Zimbabve. Za ove zemlje u nastavku su date ažurirane izjave. Barbados i Jamajka su odlučile da odlože izvještavanje zbog pandemije; stoga su saopštenja objavljena u februaru 2020. godine za ove države navedene niže u tekstu, ali one ne moraju nužno odražavati najnoviji status režima SPN/FT u tim zemljama. Nakon izvršenog pregleda, FTAF je takođe identifikovao Burkina Faso, Kajmanska Ostrva, Maroko i Senegal.        

FATF pozdravlja napredak koji su ove zemlje postigle u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, uprkos izazovima koje postavlja KOVID-19.

Države sa strateškim nedostacima

 

Albanija
Barbados
Bocvana

Burkina Faso
Kambodža

Kajmanska Ostrva
Gana
Jamajka

Jemen
Mauricijus
Maroko
Mjanmar
Nikaragva
Pakistan
Panama
Senegal

Sirija
Uganda
Zimbabve

 

Albanija

Od februara 2020. godine, kada se Albanija na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i MONEYVAL-om na jačanju djelotvornosti svog režima SPN/FT, Albanija je preduzela korake ka poboljšanju sistema SPN/FT, između ostalog, i time što je obezbijedila da organi zaduženi za nadzor nefinansijskog sektora (DNFBP) zauzmu pristup zasnovan na riziku i uključe komponente SPN/FT u svoje inspekcije, kao i unapređenjem redovne komunikacije sa  finansijskim institucijama i nefinansijskim sektorom  u vezi sa obavezama ciljanim finansijskih sankcija.  Albanija treba da nastavi da radi na sprovođenju svog Akcionog plana kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) finaliziranje projekta za smanjenje neformalne ekonomije zasnovane na gotovini i za registraciju vlasništva nad svim nekretninama; (2) unapređenje blagovremenog postupanja po zahtjevima za međunarodnu pravnu pomoć; (3) uspostavljanje djelotvornijih mehanizama za otkrivanje i sprečavanje kriminalaca da posjeduju ili kontrolišu DNFBPs, uključujući jačanje ovlašćenja nadležnih organa za primjenu sankcija; (4) obezbjeđivanje blagovremenog pristupa tačnim i važećim osnovnim podacima i podacima o stvarnom vlasništvu; (5) povećanje broja i poboljšanje sofisticiranosti gonjenja i oduzimanja imovine za PN, posebno u slučajevima koja uključuju predikatna krivična djela počinjena u inostranstvu ili PN od strane trećeg lica; i (6) poboljšanje primjene ciljanih finansijskih sankcija kroz nadzorne radnje kojima se identifikuju i otklanjaju nedostaci u usklađivanju.

 

Barbados

(saopštenje od februara 2020. godine)

U februaru 2020. godine, Barbados se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije u novembru 2017. godine, Barbados je napredovao u odnosu na više preporuka iz Izvještaja koje se odnose na tehničku usklađenost i djelotvornost, uključujući ažuriranje Nacionalne procjene rizika i razvijanje mjera ublažavanja. Barbados će raditi na sprovođenju svog Akcionog plana, uključujući: (1) prikazivanje primjene nadzora zasnovanog na riziku za finansijske institucije i nefinansijske institucije i profesije koje su zakonom utvrđene kao obveznici (DNFBPs); (2) preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprečavanja zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u kriminalne svrhe, i obezbjeđivanje blagovremenog pristupa tačnim i važećim osnovnim podacima i informacijama o stvarnom valsništvu; (3) povećanje kapaciteta FOS u cilju poboljšanja kvaliteta svojih finansijskih informacija u cilju pružanja pomoći organima za sprovođenje zakona kod sprovođenja istraga koje se odnose na PN i FT; (4) prikazivanje da su istrage i gonjenje koje se odnose na pranje novca u skladu sa profilom rizika države i smanjivanje zaostalih predmeta kako bi se dovršila gonjenja koja rezultiraju sankcijama kada je to potrebno; (5) dalje sprovođenje oduzimanja imovine povezane sa PN, uključujući traženje pomoći od stranih partnerskih službi.

Bocvana

 

Od oktobra 2018. godine, kada se Bocvana na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke, Bocvana je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući i primjenu programa nadzora ili praćenja zasnovanog na riziku. Bocvana treba da nastavi sa primjenom svog akcionog plana kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) unapređenje prosljeđivanja i korišćenja finansijsko obavještajnih podataka od strane FOS-a i drugih organa prilikom identifikacije i istrage slučajeva PN; (2) primjenu strategije za borbu protiv finansiranja terorizma, i unapređenje kapaciteta organa za sprovođenje zakona u odnosu na istrage finansiranja terorizma; (3) omogućavanje primjene mjera u odnosu na ciljane finansijske sankcije u vezi sa finansiranjem terorizma i finansiranjem proliferacije, bez odlaganja; i (4) primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika kod nadzora neprofitnih organizacija. 

FATF primjećuje kontinuirani napredak Bocvane u okviru njenog akcionog plana, međutim određeni broj rokova iz njenog akcionog plana je istekao ili će uskoro isteći i preostaje još posla.  FATF ohrabruje Bocvanu da nastavi da radi na sprovođenju svog akcionog plana za rešavanje gore pomenutih strateških nedostataka što je prije moguće.Burkina Faso

U februaru 2021. godine Burkina Faso se na političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i GIABA-om na jačanju efikasnosti svog režima SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije (MER) 2019. godine, Burkina Faso je postigla napredak u nizu aktivnosti preporučenih u MER-u za poboljšanje tehničke usklađenosti i efikasnosti, uključujući i usvajanje nacionalne strategije za SPN/FT u decembru 2020. godine. Burkina Faso će raditi na sprovođenju svog akcionog plana, uključujući: (1) usvajanje i sprovođenje pratećih mehanizama za praćenje aktivnosti u nacionalnoj strategiji; (2) zahtijevanje međunarodne pravne pomoći i drugih oblika međunarodne saradnje u skladu sa svojim profilom rizika; (3) jačanje resursnih kapaciteta svih nadzornih organa za SPN/FT i sprovođenje na riziku zasnovanog nadzora nad FI i DNFBP; (4) održavanje sveobuhvatnih i ažuriranih osnovnih i podataka o stvarnom vlasništvu i jačanje sistema sankcija za kršenje obaveza transparentnosti; (5) povećanje raznolikosti STR izvještavanja; (6) povećanje ljudskih resursa FOS-a kroz dodatno zapošljavanje, obuke i budžet; (7) sprovođenje obuka za policiju, tužioce i druge relevantne organe; (8) pokazivanje da vlasti teže konfiskaciji kao političkom cilju; (9) jačanje kapaciteta i podrške policijskim i tužilačkim organima uključenim u borbu protiv FT, u skladu sa Nacionalnom strategijom FT; i (10) primjena djelotvornog režima ciljanih finansijskih sankcija koji se odnosi na finansiranje terorizma i finansiranje proliferacije, kao i praćenje i nadzor neprofitnih organizacija koji su zasnovani na riziku.

Kambodža

 

Od februara 2019. godine, kada se Kambodža na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i APG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke, Kambodža je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, između ostalog, i time što je počela više da koristi međunarodnu pravnu pomoć (MLA), donijela direktivu za određivanje odgovarajućeg iznosa za CDD mjere u odnosu na kazina i usvojila pravni okvir za ciljane finansijske sankcije povezane sa finansiranjem proliferacije.

Kambodža treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog plana kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) obezbjeđivanje primjene pravovremenih, proporcionalnih i odvraćajućih aktivnosti primjene zakona u odnosu na banke, gdje je to potrebno; (2) unapređenje prosljeđivanja finansijskih obavještajnih podataka organima za sprovođenje zakona u skladu sa visoko rizičnim krivičnim djelima; (3) prikazivanje povećanja broja istraga i gonjenja za PN u skladu sa rizikom; (4) prikazivanje povećanja zamrzavanja i oduzimanja odgovarajuće vrijednosti sredstava, imovinske koristi i imovine stečene putem kriminala; (5) podizanje svijesti privatnog sektora o novim obavezama u odnosu na ciljane finansijske sankcije u vezi sa finansiranjem proliferacije i unapređenje razumjevanja kod izbjegavanja primjene ovih sankcija.

FATF primjećuje kontinuirani napredak Kambodže u okviru njenog akcionog plana, međutim određeni broj rokova iz njenog akcionog plana je sada istekao i preostaje još posla.  FATF ohrabruje Kambodžu da nastavi da radi na sprovođenju svog akcionog plana za rešavanje gore pomenutih strateških nedostataka što je prije moguće.

Kajmanska Ostrva

U februaru 2021. godine Kajmanska Ostrva su se na političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i CFATF-om na jačanju efikasnosti svog režima SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije (MER) u novembru 2018. godine, Kajmanska Ostrva su postigla napredak u nizu aktivnosti preporučenih u MER-u za poboljšanje tehničke usklađenosti i efikasnosti, uključujući i ažuriranje njihove nacionalne strategije SPN/FT; sprovođenje procjene rizika od FT i brojnih sektorskih procjena rizika; izmjene svoje regulative o sprečavanju pranja novca (izmjene i dopune) i Zakona o prihodima od kriminala (izmjene i dopune); imenovanje regulatora za SPN/FT za DNFBPs i osnivanje novog Biroa za finansijske istrage za istragu PN. Kajmanska Ostrva će nastaviti da rade na primjeni svog akcionog plana, uključujući: (1) primjenu djelotvornih, srazmjernih i odvraćajućih kazni i preduzimanje administrativnih kazni i izvršnih radnji protiv obveznika kako bi se osiguralo da se kršenja efikasno i blagovremeno otklone; (2) izricanje odgovarajućih i djelotvornih kazni u slučajevima kada relevantne strane (uključujući pravna lica) ne dostavljaju tačne, adekvatne i ažurne informacije o stvarnom vlasništvu; i (3) prikazivanje da gone sve vrste pranja novca u skladu sa profilom rizika u toj zemlji i da takvo gonjenje rezultira primjenom odvraćajućih, djelotvornih i proporcionalnih sankcija.

Gana

 

Od oktobra 2018. godine Gana se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i GIABA-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT.  FATF je prvobitno utvrdio da je Gana u značajnoj mjeri dovršila svoj akcioni plan i garantuje procjenu na licu mjesta kako bi se provjerilo da li je primjena reformi SPN/FT u Gani započeta i da li je održiva, kao i da još uvijek postoji potrebna politička posvećenost kako bi se implementacija održala u budućnosti. Gana je sprovela sljedeće ključne reforme, uključujući i: (1) izradu sveobuhvatne nacionalne politike SPN/FT zasnovane na riziku utvrđenom u nacionalnoj procjeni rizika; (2) izradu mjera za ublažavanje rizika od PN/FT povezanih sa pravnim licima i unapređenje nadzora zasnovanog na riziku; (3) uspostavljanje pravovremenog pristupa odgovarajućim, tačnim i ažuriranim osnovnim i informacijama o stvarnom vlasništvu; (4) fokusiranje aktivnosti FOS-a na rizike utvrđene u nacionalnoj procjeni rizika; i (5) primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika kod nadzora neprofitnih organizacija. FATF će i dalje nadgledati situaciju sa KOVID-19 i izvršiti posjetu na licu mjesta što je prije moguće.

 

Jamajka

(saopštenje od februara 2020. godine)

U februaru 2020. godine, Jamajka se se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije u novembru 2016. godine, Jamajka je ostvarila napredak u odnosu na više preporuka iz Izvještaja koje se odnose na tehničku usklađenost i djelotvornost, uključujući izmjene koje se odnose na CDD obaveze. Jamajka će nastaviti sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) razvijanje sveobuhvatnijeg razumijevanja svojih rizika koji se odnose na PN/FT; (2) uključivanje svih finansijskih institucija i nefinansijskih institucija i profesija koje su zakonom utvrđene kao obveznici u sistemu SPN/FT i obezbjeđivanje adekvatnog nadzora zasnovanog na riziku u svim sektorima; (3) preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprječavanja zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u kriminalne svrhe, i obezbjeđivanje blagovremenog pristupa tačnim i važećim osnovnim podacima i informacijama o stvarnom valsništvu; (4) preduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se povećala upotreba finansijskih informacija i kako bi se povećao broj istraga i gonjenja za PN, u skladu sa profilom rizika države; (5) obezbjeđivanje primjene mjera u odnosu na ciljane finansijske sankcije u vezi sa finansiranjem terorizma, bez  odlaganja; i (6) implementiranje pristupa zasnovanom na riziku za nadzor NVO sektora kako bi se spriječila zloupotreba u svrhe FT.

 

Jemen

 

Od februara 2010. godine, kada se Jemen na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i MENAFATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Jemen je ostvario napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014. godine, FATF je utvrdio da je Jemen u  značajnoj mjeri pristupio sprovođenju akcionog plana na tehničkom nivou, uključujući i: (1)  adekvatno inkriminsanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2)  uspostavljanje procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3)  unapređenje obaveza provjere i utvrđivanja identiteta i praćenja poslovanja klijenta i prijavljivanja sumnjivih transkcija; (4) donošenje smjernica; (5)  razvijanje kapaciteta za praćenje i nadzor  kod organa koji nadziru finansijski sektor i finansijsko-obavještajne službe; i (6) uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe. Iako je FATF utvrdio da je Jemen ispunio svoj dogovoreni akcioni plan, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je proces primjene zahtjevanih reformi i aktivnosti počeo i da je održiv. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.

Mauricijus

Od februara 2020. godine, kada se Mauricijus na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, Mauricijus je preduzeo korake ka poboljšanju svog sistema SPN/FT, uključujući sprovođenje aktivnosti za promovisanje razumijevanja rizika i obaveza u odnosu na PN i FT i vršenje obuke za organe za sprovođenje zakona kako bi se osiguralo da imaju sposobnost da vode istrage o pranju novca. Mauricijus treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog plana kako bi otklonio svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) sprovođenje planova nadzora zasnovanih na riziku za Komisiju za finansijske usluge i relevantne nadzorne organe za DNFBP sektor i povećanje reznolikosti dostavljanja STR, naročito u sektorima visokog rizika; (2) obezbjeđivanje blagovremenog pristupa nadležnim organima tačnim osnovnim podacima i podacima o stvarnom vlasništvu; (3) prikazivanje da organi za sprovođenje zakona imaju kapacitete da sprovode istrage pranja novca, uključujući paralelne finansijske istrage i složene slučajeve; (4) implementiranje pristupa zasnovanog na riziku za nadzor NPO sektora kako bi se spriječila zloupotreba u svrhe FT; i (5) prikazivanje adekvatne primjene mjera u odnosu na ciljane finansijske sankcije putem informisanja i nadzora.

 


Maroko

U februaru 2021. godine Maroko se na političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i MENAFATF -om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije (MER) 2019. godine, Maroko je ostvario napredak u odnosu na više preporuka iz Izvještaja koje se odnose na tehničku usklađenost i djelotvornost, između ostalog, i koordinacijom aktivnosti i ciljeva svih relevantnih organa za SPN/FT kako bi bili usklađeni sa utvrđenim rizicima PN/FT i prilagođeni u skladu sa nastajućim rizicima. Maroko će nastaviti da radi na primjeni svog akcionog plana, uključujući: (1) prikazivanje efikasne primjene sistema upravljanja predmetima radi pružanja pravovremenih odgovora i prioritizacije zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć u skladu sa profilom rizika zemlje; (2) unapređenje nadzora zasnovanog na riziku i preduzimanje korektivnih radnji i primjenu efikasnih, proporcionalnih i odvraćajućih kazni zbog nepoštovanja propisa; (3) osiguravanje da su podaci o stvarnom vlasništvu odgovarajući, tačni i provjereni, uključujući informacije o pravnim licima i stranim pravnim aranžmanima; (4) povećanje raznolikosti izvještavanja o STR; (5) obezbjeđivanje odgovarajućih finansijskih i ljudskih resursa za FOS za unapređenje analitičkih sposobnosti kako bi se ispunio njen osnovni mandat operativne i strateške analize; (6) davanje prioriteta identifikaciji, istrazi i krivičnom gonjenju svih vrsta PN u skladu sa rizicima zemlje; (7) jačanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona, tužilaca i drugih relevantnih organa za sprovođenje paralelnih finansijskih istraga, korišćenje finansijske obavještajne informacije, zaplijenu imovine i zahtjev za/pružanje međunarodne pravne pomoći; i (8) praćenje i efikasan nadzor usklađenosti FI i DNFBP sa obavezama ciljanih finansijskih sankcija.

Mjanmar

Od februara 2020. godine, kada se Mjanmar na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i APG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i uklanjanju svih povezanih tehničkih nedostataka, Mjanmar je preduzeo korake ka poboljšanju svog režima pranja novca i finansiranja terorizma, uključujući jačanje nadzornog tijela za DNFBP i fokusiranje bankarskog nadzora na tematska područja visokog rizika. Mjanmar treba da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana, uključujući: (1) prikazi poboljšanog razumjevanja rizika od PN u ključnim oblastima; (2) prikaz da su posredne i neposredne kontrole zasnovane na riziku i da su hundi operatori registrovani i pod nadzorom; (3) prikaz poboljšanja u upotrebi obavještajnih podataka u istragama nadležnih organa za sprovođenje zakona, i povećanje operativnih analiza i prosljeđivanja podataka od strane FOS-a; (4) obezbjeđivanje da se PN istražuje/goni u skladu sa rizicima; (5) prikaz istraga o transnacionalnim slučajevima PN uz međunarodnu saradnju; (6) prikaz povećanja zamrzavanja/ oduzimanja i konfiskacije odgovarajuće vrijednosti sredstava, imovinske koristi i imovine stečene putem kriminala; (7) upravljanje privremeno oduzetom imovinom radi očuvanja vrijednosti oduzete imovine do konfiskacije; (8) prikaz implementacije ciljanih finansijskih sankcija koje se odnose na finansiranje proliferacije, uključujući obuke o izbjegavanju ovih sankcija.

Nikaragva

Od februara 2020. godine, kada se Nikaragva na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i GAFILAT-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, Nikaragva je preduzela korake ka poboljšanju svog režima pranja novca i finansiranja terorizma, uključujući preduzimanje mjera za dostavljanje zahtjeva drugim državama u cilju istrage i krivičnog gonjenja slučajeva PN/ FT i usvajanje zakona kojim se uspostavlja registar stvarnih vlasnika.  Nikaragva treba da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana, uključujući: (1) finaliziranje ažuriranja NPR kako bi se razvilo sveobuhvatnije razumijevanje rizika od PN/FT; (2) sprovođenje djelotvornog nadzora zasnovanog na riziku; (3) preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprečavanja zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u kriminalne svrhe.

 

Pakistan 

Od juna 2018. godine, kada se Pakistan na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i APG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti svoje strateške nedostatke u borbi protiv finansiranja terorizma, kontinuirana politička posvećenost Pakistana dovela je do značajnog napretka u sveobuhvatnom akcionom planu za borbu protiv FT, uključujući:

pokazivanje  da organi za sprovođenje zakona identifikuju i istražuju najširi spektar aktivnosti FT, pokazivanje  sprovođenja zakona u slučajevima kršenja obaveza koje se odnose na ciljane finansijske sankcije, rad u cilju sprečavanja prikupljanja i premještanja sredstava, uključujući i kontrolu objekata i usluga u vlasništvu ili pod kontrolom označenih fizičkih i pravnih lica.

Pakistan treba da nastavi da radi na implementaciji preostale tri tačke iz svog akcionog plana,  kako bi se otklonili strateško značajni nedostaci, na sljedeći način: (1) prikazivanje da su istrage finansiranja terorizma i gonjenja za ovo djelo usmjereni na označena fizička i pravna lica, i fizička i pravna lica koja postupaju u ime ili prema uputstvima označenih fizičkih i pravnih lica; (2) prikazivanje  da gonjenja finansiranja terorizma kao rezultat imaju djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije; (3) prikaz djelotvorne  primjene ciljanih finansijskih sankcija protiv svih terorista, označenih u skladu sa Rezolucijama Ujedinjenih nacija broj 1267 i 1373, i onih koji djeluju  u ili za njihovo ime djeluju.

FATF je uočio značajan napredak koji je postignut u odnosu na cjelokupni akcioni plan. Do danas, Pakistan je napredovao u odnosu na sve stavke akcionog plana i u velikoj mjeri realizovao 24 od 27 tačaka u akcionom planu. Kako su svi rokovi predviđeni akcionim planom istekli, FATF zahtijeva od Pakistana da veoma brzo u potpunosti realizuje svoj akcioni plan prije juna 2021. godine.

 

Panama

Od juna 2019. godine, kada se Panama na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i GAFILAT-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, Panama je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući završetak i objavljivanje procjene rizika od FT i sektorskih procjena rizika za korporativni i DNFBP sektor i zone slobodne trgovine, kao i donošenje zakona o stvarnom vlasništvu. Panama treba da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonila strateške nedostatke, uključujući: (1)  unapređenje razumijevanja rizika od PN/FT kod pravnih lica, kao dio korporativnog sektora, i dostavljanje zaključaka nacionalnim politikama kako bi se ublažili utvrđeni rizici; (2) kontinuirano preduzimanje radnji za identifikovanje nelicenciranih pošiljalaca novca, primjenu pristupa zasnovanog na riziku kod nadzora sektora DNFBP i obezbjeđenje djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih kazni za kršenje propisa iz oblasti SPN/FT; (3) obezbjeđivanje odgovarajuće provjere ažuriranih podataka o stvarnom vlasništvu od strane obveznika i blagovremenog pristupa nadležnim organima, uspostavljanje djelotvornih mehanizama za praćenje aktivnosti ofšor subjekata, procjena postojećih rizika od zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u cilju definisanja i sprovođenja konkretnih mjera za sprečavanje zloupotrebe imenovanih akcionara i direktora; i (4) kontinuriano korišćenje rezultata rada FOS za istrage PN, pokazivanje sposobnosti da se istraži i goni PN  koje obuhvata poreska krivična djela u inostranstvu i da se obezbijedi  konstruktivna i pravovremena međunarodna saradnja u ovakvim slučajevima, i nastavak fokusiranja na istrage za PN u odnosu na visoko rizične oblasti.

FATF je uočio kontinuirani napredak Paname u odnosu na cjelokupni akcioni plan, međutim svi rokovi su sada istekli i preostaje još posla. FATF ohrabruje Panamu da nastavi da radi na sprovođenju svog akcionog plana za rešavanje gore pomenutih strateških nedostataka što je prije moguće.

 

Senegal

U februaru 2021. godine Senegal se na političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i GIABA-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije (MER) 2018. godine, Senegal je ostvario napredak u odnosu na više preporuka iz Izvještaja koje se odnose na tehničku usklađenost i djelotvornost, između ostalog, i usvajanjem Nacionalne strategije za SPN/FT i Operativnog plana za sprovođenje Strategije. Senegal će nastaviti sa sprovođenjem svog akcionog plana, uključujući: (1) obezbjeđivanje dosljednog razumijevanja rizika od PN/FT (posebno u vezi sa DNFBP sektorom) od strane relevantnih organa putem obuke i terenskog rada; (2) traženje međunarodne pravne pomoći i drugih oblika međunarodne saradnje u skladu sa njegovim profilom rizika; (3) obezbjeđivanje da finansijske institucije i DNFBP podliježu odgovarajućem i djelotvornom nadzoru; (4) ažuriranje i održavanje sveobuhvatnih informacija o stvarnom vlasništvu i jačanje sistema sankcija za kršenje obaveza transparentnosti; (5) kontinuirano jačanje ljudskih resursa FOS-a kako bi se osiguralo da održava efikasne kapacitete operativne analize; (6) prikazivanje da se napori usmjereni na jačanje mehanizama otkrivanja i jačanje sposobnosti za vođenje istraga i krivičnih gonjenja protiv krivičnih dela PN/predikatnih krivičnih djela održavaju dosljedno u skladu sa profilom rizika Senegala; (7) uspostavljanje sveobuhvatnih i standardizovanih politika i postupaka za identifikovanje, praćenje, zaplijenu i oduzimanje imovine i sredstava stečenih krivičnim djelom u skladu sa njegovim profilom rizika; (8) unapređenje razumijevanja organa u vezi sa rizicima od FT i jačanje kapaciteta i podrške organima za sprovođenje zakona i tužilačkim organima uključenim u FT u skladu sa Nacionalnom strategijom FT 2019; i (9) sprovođenje djelotvornog režima ciljanih finansijskih sankcija koji se odnosi na finansiranje terorizma i finansiranje proliferacije, kao i praćenje i nadzor neprofitnih organizacija zasnovani na riziku.

Sirija

 

Od februara 2010. godine, kada se Sirija na visokom političkom nivou obavezala da sarađuje sa FATF-om i MENAFATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Sirija je ostvarila napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Sirija u značajnoj mjeri sprovela svoj akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući inkriminsanje finansiranja terorizma i uspostavljanje procedura za zamrzavanje imovine terorista. Iako je FATF utvrdio da je Sirija završila svoj utvrđeni akcioni plan, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je proces primjene potrebnih reformi i aktivnosti počeo i da je održiv.  FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.


Uganda

 

Od februara 2020. godine, kada se Uganda na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG-om kako bi unaprijedila djelotvornost svog sistema SPN/FT,  Uganda je preduzela neke korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući usvajanje Nacionalne strategije SPN/FT u septembru 2020. godine. Uganda bi trebalo da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana kako bi uklonila strateške nedostatke, uključujući: (1) sprovođenje međunarodne saradnje u skladu sa profilom rizika zemlje; (2) razvijanje i implementaciju nadzora zasnovanog na riziku nad finansijskim institucijama i  nefinansijskim institucijama i profesijama  koje su zakonom utvrđene kao obveznici; (3) omogućavanje blagovremenog pristupa nadzornim organima tačnim osnovnim podacima i informacijama o stvarnom vlasništvu za pravna lica; (4) pokazivanje da policijski i pravosudni organi primjenjuju krivično djelo PN u skladu sa utvrđenim rizicima; (5) uspostavljanje i primjena politika i procedura za utvrđivanje, praćenje, zaplijenu i konfiskaciju imovine i sredstava stečenih krivičnim djelom; (6) pokazivanje da organi za sprovođenje zakona sprovode istrage FT i gonjenja proporcionalno Ugandinom profilu rizika od FT; (7) uklanjanje tehničkih nedostataka u zakonodavnom okviru kako bi se primijenile ciljane finansijske sankcije u vezi sa finansiranjem proliferacije, i implementacija nadzora nad NPO koji je zasnovan na riziku u cilju sprečavanja zloupotrebe u svrhe FT. FATF nadgleda nadzor Ugande nad NPO sektorom. Uganda se poziva da primijeni pristup zasnovan na riziku u nadzoru neprofitnih organizacija u skladu sa standardima FATF-a.

 

Zimbabve

Od oktobra 2019. godine, kada se Zimbabve na visokom političkom  nivou  obavezao da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG-om kako bi ojačao djelotvornost svog sistema SPN/FT i uklonio sve relevantne tehničke nedostatke, Zimbabve je preduzeo inicijalne korake u unapređenju svog sistema SPN/FT uključujući i unapređenje svog razumijevanja ključnih rizika od PN/FT. Zimbabve bi trebalo da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana, između ostalog, putem sledećih aktivnosti:  (1) sprovođenje nadzora zasnovanom na riziku za finansijske institucije i nefinansijske institucije i profesije  koje su zakonom utvrđene kao obveznici, uključujući povećanje kapaciteta kod nadzornog organa; (2)  obezbjeđivanje razvoja odgovarajućih mjera za ublažavanje rizika među finansijskim institucijama i nefinansijskim institucijama i profesijama  koje su zakonom utvrđene kao obveznici, uključujući primjenu proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenje; (3) izrada mehanizama koji će osigurati da nadležni organi imaju pravovremene i ažurne informacije o stvarnom vlasništvu; i (5) uklanjanje  preostalih nedostataka vezanih za ciljane finansijske sankcije koji se odnose na finansiranje proliferacije i prikazivanje dokaza njihovog sprovođenja.

Original saopštenja na engleskom jeziku možete naći na sljedećem linku:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html