Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

FATF-Države pod pojačanim nadzorom – 21. februar 2020. godine

Datum objave: 05.05.2020 11:36 | Autor: SSPNFT

Ispis Štampaj stranicu Download Download


 

Države koje su pod pojačanim nadzorom aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i ista podliježe pojačanom nadzoru. Ova lista se često naziva  ‘siva lista’. *

FATF i regionalna tijela koja funkcionišu po uzoru na FATF (FATF-style regional bodies - FSRBs) nastavljaju da rade sa dolje navedenim državama i da izvještavaju o napretku koji je ostvaren po pitanju uklanjanja utvrđenih nedostataka. FATF poziva ove države da efikasno sprovode svoje dogovorene akcione planove i to u predloženim vremenskim okvirima. FATF pozdravlja njihovu posvećenost i veoma pomno će pratiti njihov napredak. FATF ne poziva na primjenu produbljene provjere i praćenja poslovanja klijenta u vezi sa ovim državama, ali podstiče svoje članice da prilikom svojih analiza rizika uzmu u obzir informacije navedene u daljem tekstu.

FATF će nastaviti da identifikuje dodatne zemlje, kontinuirano, koje imaju strateške nedostatke u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Jedan broj država još uvijek nije razmatran od strane FATF-a i  FSRBs.

 

Države sa strateškim nedostacima

 Države koje više ne podliježu nadzoru

Albanija
Bahami
Barbados
Bocvana
Kambodža
Gana
Island
Jamajka
Mauricijus
Mongolija
Mjanmar
Nikaragva
Pakistan
Panama
Sirija
Uganda
Jemen
Zimbabve

  Trinidad i Tobago 

 

 

Albanija

U februaru 2020. godine, Albanija se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i MONEYVAL-om  na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije u julu 2018. godine, Albanija je napredovala u odnosu na više preporuka iz Izvještaja koje se odnose na tehničku usklađenost i djelotvornost, uključujući unapređenje razumijevanja rizika od finansiranja terorizma od strane relevantnih organa u cilju efikasnijeg gonjenja FT i uspostavljanja pravnog okvira za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa finansiranjem proliferacije. Albanija će raditi na sprovođenju svog Akcionog plana, uključujući: (1) sprovođenje dodatne dubinske analize radi dovoljnog razumijevanja PN i drugih rizika, i unapeđenje institucionalne koordinacije i saradnje; (2) unapređenje blagovremenog postupanja po zahtjevima za međunarodnu pravnu pomoć; (3) uspostavljanje djelotvornih mehanizama za otkrivanje i sprječavanje kriminalne infiltracije u privredu, uključujući jačanje ovlašćenja nadležnih organa da preduzmu potrebne mjere; (4) obezbjeđivanje blagovremenog pristupa tačnim i važećim osnovnim podacima i podacima o stvarnom vlasništvu; (5) povećanje broja i poboljšanje sofisticiranosti gonjenja i oduzimanja imovine za PN, posebno u slučajevima koja uključuju predikatna krivična djela počinjena u inostranstvu ili PN od strane trećeg lica; (6) unapređenje implementacije ciljanih finansijskih sankcija, posebno kroz pojačane nadzorne akcije i ciljano proaktivno djelovanje.

 

 

Bahami

U oktobru 2018. godine, Bahami su se na visokom političkom nivou obavezali da će sarađivati sa FATF i CFATF na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke, Bahami su preduzeli korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT.  FATF je prvobitno utvrdio da su Bahami u značajnoj mjeri ispunili svoj akcioni plan i garantuju procjenu na licu mjesta kako bi provjerili da li je implementacija reforme sistema za SPNFT počela i da li je održiva, i da neophodna politička posvećenost i dalje postoji kako bi se implemetacija održala u budućnosti. Konkretno, Bahami su izvršili sljedeće ključne reforme: (1) razvijanje sveobuhvatnog sistema elektronskog upravljanja predmetima za međunarodnu saradnju; (2) pokretanje nadzora zasnovanog na riziku u odnosu na ne-bankarske finansijske institucije; (3) obezbjeđivanje blagovremenog pristupa adekvatnim, tačnim i važećim  informacijama o stvarnom valsništvu; (4) unapređenje kvaliteta rezultata rada FOS u cilju pružanja pomoći organima za sprovođenje zakona kod sprovođenja istraga koje se odnose na PN/FT, posebno kompleksnih slučajeva PN/FT i istraga u odnosu na krivično djelo samostalno pranje novca; (5) prikazivanje da nadležni organi sprovode istrage i gonjenje za sve vrste krivičnog djela pranje novca, uključujući kompleksne slučajeve PN/FT, kao samostalno krivično djelo i slučajeve koji obuhvataju stredstva stečena od krivičnog djela počinjenog u inostranstvu; (6) prikazivanje da se postupci oduzimanja imovine pokreću i zaključuju za sve tipove slučajeva koji se odnose na pranje novca; (7) otklanjanje nedostataka u zakonodavnom okviru koji se odnose na finansiranje terorizma, finansiranje proliferacije i ciljane finansijske sankcije, kao i dokaz da se ovi zakoni primjenjuju.

Barbados

U februaru 2020. godine, Barbados se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i CFATF na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije u novembru 2017. godine, Barbados je napredovao u odnosu na više preporuka iz Izvještaja koje se odnose na tehničku usklađenost i djelotvornost, uključujući ažuriranje Nacionalne procjene rizika i razvijanje mjera ublažavanja. Barbados će raditi na sprovođenju svog Akcionog plana, uključujući: (1) prikazivanje djelotvornog primjenjivanja nadzora zasnovanog na riziku za finansijske institucije i nefinansijske institucije i profesije koje su zakonom utvrđene kao obveznici; (2) preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprječavanja zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u kriminalne svrhe, i obezbjeđivanje blagovremenog pristupa tačnim i važećim osnovnim podacima i informacijama o stvarnom valsništvu; (3) povećanje kapaciteta FOS u cilju poboljšanja kvaliteta svojih finansijskih informacija u cilju pružanja pomoći organima za sprovođenje zakona kod sprovođenja istraga koje se odnose na PN i FT; (4) prikazivanje da su istrage i gonjenje koje se odnose na pranje novca u skladu sa profilom rizika države i smanjivanje zaostalih predmeta kako bi se dovršila gonjenja koja rezultiraju sankcijama kada je to potrebno; (5) dalje sprovođenje oduzimanja imovine povezane sa PN, uključujući traženje pomoći od stranih partnerskih službi.

Bocvana

 

Od oktobra 2018. godine, kada se Bocvana na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i ESAAMLG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke,  Bocvana je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući razvijanje nacionalne strategije SPN/FT i operacionalizaciju registra kompanija kako bi se čuvali podaci o vlasništvu. Bocvana treba da nastavi sa primjenom svog akcionog plana kako bi ispunila ove ciljeve, uključujući: (1) procjenu rizika u vezi sa pravnim licima, pravnim aranžmanima i neprofitnim organizacijama (NPO); (2) sprovođenje priručnika za nadzor SPN/FT zasnovane na procjeni rizika; (3) unapređenje analiza i prosljeđivanje finansijsko obavještajnih podataka od strane FOS-a; (4) primjenu strategije za borbu protiv finansiranja terorizma, i osiguravanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona u odnosu na istrage finansiranja terorizma; (5) omogućavanje primjene mjera u odnosu na ciljane finansijske sankcije u vezi sa finansiranjem terorizma i finansiranjem proliferacije, bez odlaganja; i (6) primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika kod nadzora neprofitnih organizacija. 

 

 

 Kambodža

 

Od  februara 2019. godine, kada se Kambodža na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i APG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke, Kambodža je preduzela korake u cilju  unapređenja svog sistema SPN/FT i otklanjanju tehničkih nedostataka uključujući prikazivanje porasta u domaćoj koordinaciji i saradnji kako bi se unaprijedile istrage koje se odnose na pranje novca. Kambodža treba da nastavi da radi  na primjeni svog akcionog plana kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) obezbjeđivanje širokih pravnih  osnova za pružanje međunarodne pravne pomoći (MPP) i sprovođenje odgovarajućih obuka za organe za sprovođenje zakona; (2) primjenu nadzora zasnovanog na procjeni rizika kod sektora nekretnina i kazina; (3) primjenu nadzora zasnovanog na riziku u odnosu na banke, uključujući i primjenu pravovremenih, proporcionalnih i odvraćajućih aktivnosti primjene zakona, gdje je to potrebno; (4) dopunjavanje Zakona o SPN/FT kako bi se otklonili preostali nedostaci koji se odnose na tehničku usklađenost; (5) unapređenje njene analize izvještaja o sumnjivim transakcijama i povećanje broja proslijeđenih informacija organima za sprovođenje zakona; (6) demonstriranje povećanja broja istraga i gonjenja za PN; (7) prikazivanje povećanja zamrzavanja i oduzimanja odgovarajuće vrijednosti sredstava, imovinske koristi i imovine stečene od kriminala; (8)  uspostavljanje i implementacija zakonodavnog okvira koji se odnosi na primjenu sankcija UN ciljanim finansijskim sankcijama koje se odnose na finansiranje proliferacije, i unapređenje razumjevanja kod izbjegavanja primjene ovih sankcija.

 

Gana

 

Od oktobra 2018. godine, kada se Gana na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i GIABA na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, Gana je preduzela određene korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući podizanje nivoa svijesti nadzornih organa i obveznika o identifikovanim rizicima od PN/FT. Gana treba da nastavi da radi  na primjeni svog akcionog plana kako bi kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) sprovođenje sveobuhvatne  nacionalne politike SPN/FT zasnovane na rizicima utvrđenim u NPR, uključujući mjere da se umanje rizici od PN/FT koji su povezani sa pravnim licima; (2) unapređenje nadzora zasnovanog na procjeni rizika kroz unapređenje kapaciteta regulatora i podizanje nivoa svijesti privatnog sektora; (3) omogućavanje pravovremenog pristupa odgovarajućim, tačnim i važećim  osnovnim informacijama i informacijama o stvarnom vlasništvu; (4) omogućavanje ciljanih aktivnosti FOS-a u skladu sa rizicima utvrđenim u NPR, i odgovarajuću dodjelu sredstava FOS-u;  (5) primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika kod nadzora neprofitnih organizacija. 

 

 

Island

 

Od oktobra 2019. godine, kada se Island na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, Island je nastavio da preduzima značajne korake ka unapređenju svog sistema SPN/FT, uključujući povećanje ljudskih resursa FOS-a za rješavanje obima STR i jačanja strateške analize kao i obezbjeđivanje djelotvornog nadzora za primjenu mjera u odnosu na ciljane finansijske sankcije i uspostavljanje dovoljnih resursa i nadzornih procedura za procjenu rizika od FT u NVO sektoru. Island treba da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonio svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) finaliziranje prikupljanja tačnih podataka o stvarnom vlasništvu i demonstriranje izricanje odgovarajućih sankcija za neusklađenost i (2) završni rad za uvođenje automatizovanog sistema za vođenje evidencije o sumnjivim transakcijama.

 

Jamajka

 

U februaru 2020. godine, Jamajka se se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i CFATF na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije u novembru 2016. godine, Jamajka je napredovala u odnosu na više preporuka iz Izvještaja koje se odnose na tehničku usklađenost i djelotvornost, uključujući izmjene koje se odnose na CDD obaveze. Jamajka će nastaviti sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) razvijanje sveobuhvatnijeg razumijevanja svojih rizika koji se odnose na PN/FT; (2) uključivanje svih finansijskih institucija i nefinansijskih institucija i profesija koje su zakonom utvrđene kao obveznici u sistemu SPN/FT i obezbjeđivanje adekvatnog nadzora zasnovanog na riziku u svim sektorima; (3) preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprječavanja zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u kriminalne svrhe, i obezbjeđivanje blagovremenog pristupa tačnim i važećim osnovnim podacima i informacijama o stvarnom valsništvu; (4) preduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se povećala upotreba finansijskih informacija i kako bi se povećao broj istraga i gonjenja za PN, u skladu sa profilom rizika države; (5) obezbjeđivanje primjene mjera u odnosu na ciljane finansijske sankcije u vezi sa finansiranjem terorizma, bed odlaganja; i (6) implementiranje pristupa zasnovanom na riziku za nadzor NVO sektora kako bi se spriječila zloupotreba u svrhe FT.

 

Mauricijus

U februaru 2020. godine, Mauricijus se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i ESAAMLG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije 2018. godine, Mauricijus je napredovao u odnosu na više preporuka iz Izvještaja koje se odnose na tehničku usklađenost i djelotvornost, uključujući izmjene zakonodavnog okvira kako bi se od pravnih lica i pravnih aranžmana zahtijevalo otkrivanje podataka o stvarnom vlasništvu i poboljšanje procesa identifikovanja i oduzimanje prihoda stečenih krivičnim djelima. Mauricijus će nastaviti sa sprovođenjem svog akcionog plana, uključujući: (1) prikazivanje da supervizori globalnog poslovnog sektora i nefinansijske institucije i profesije koje su zakonom utvrđene kao obveznici sprovode nadzor zasnovan na riziku; (2) obezbjeđivanje nadležnim organima blagovremeni pristup tačnim osnovnim podacima i podacima o stvarnom vlasništvu; (3) prikazivanje da organi za sprovođenje zakona imaju kapacitete da sprovode istrage pranja novca, uključujući paralelne finansijske istrage i složene slučajeve; (4) implementiranje pristupa zasnovanom na riziku za nadzor NVO sektora kako bi se spriječila zloupotreba u svrhe FT i (5) prikazivanje adekvatne primjene mjera u odnosu na ciljane finansijske sankcije putem informisanja i nadzora.

 

Mongolija

 

Od oktobra 2019. godine, kada se Mongolija na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i APG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, Mongolija je nastavila da preduzima značajne korake ka unapređenju svog sistema SPN/FT, uključujući prikazivanjene povećanja sankcija i korektivnih radnji od strane finansijskih supervizora za utvrđene prekršaje i dalju zaplijenu i konfiskaciju lažnog/neprijavljenog novca. Mongolija treba da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) poboljšanje razumijevanja rizika od PN/FT po sektorima od strane supervizora nefinansijskih institucija i profesija koje su zakonom utvrđene kao obveznici, primjenjujući nadzor zasnovan na riziku, posebno u vezi sa trgovcima plemenitim metalima i dragim kamenjem; (2) demonstriranje povećanja broja istraga i gonjenja koji se odnose na razne tipove aktivnosti pranja novca u skladu sa identifikovanim rizicima i (3) nadzor usklađenosti finansijskih institucija i nefinansijskih institucija i profesija  koje su zakonom utvrđene kao obveznici sa njihovim obavezama u odnosu na ciljane finansijske akcije u vezi sa finansiranjem proliferacije, uključujući primjenu srazmjernih i odvraćajućih sankcija.

 

Mjanmar

U februaru 2020. godine, Mjanmar se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i APG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije u septembru 2018. godine, Mjanmar je proaktivno napredovao u odnosu na više preporuka iz Izvještaja koje se odnose na tehničku usklađenost i djelotvornost, uključujući uvođenje različitih zakonodavnih mjera i uspostavljanje regulatornog okvira za registraciju hundi[1] operatora. Mjanmar će nastaviti sa sprovođenjem svog akcionog plana, uključujući: (1) prikazivanje poboljšanog razumjevanja rizika od PN u ključnim oblastima; (2) obezbjeđujući da nadzorni organ za nefinansijske institucije i profesije koje su zakonom utvrđene kao obveznici ima dovoljno resursa, da su posredne i neposredne inspekcije zasnovane na riziku i da su hundi operatori registrovani i pod nadzorom; (3) prikaz poboljšanja u upotrebi obavještajnih podataka u istragama nadležnih organa za sprovođenje zakona, i povećanje operativnih analiza i prosljeđivanja podataka od strane FOS-a; (4) obezbjeđivanje da se PN istražuje/goni u skladu sa rizicima; (5) prikaz istraga o transnacionalnim slučajevima PN uz međunarodnu saradnju; (6) prikaz povećanja zamrzavanja/ oduzimanja i konfiskacije odgovarajuće vrijednosti sredstava, imovinske koristi i imovine stečene od kriminala; (7) upravljanje oduzetom imovinom radi očuvanja vrijednosti oduzete imovine do konfiskacije; (8) prikaz implementacije ciljanih finansijskih sankcija koje se odnose na finansiranje proliferacije, uključujući obuke o izbjegavanju primjene ovih sankcija.

Nikaragva

U februaru 2020. godine, Nikaragva se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i GAFILAT na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije u julu 2017. godine, Nikaragva je napredovala u odnosu na više preporuka iz Izvještaja koje se odnose na tehničku usklađenost i djelotvornost, uključujući povećanje upotrebe finansijskih podataka u istragama i gonjenju krivičnog djela PN i korigovanje svog pravnog okvira u odnosu na kriminalizaciju FT. Nikaragva će nastaviti sa sprovođenjem svog akcionog plana, uključujući: (1) razvijanje sveobuhvatnijeg razumijevanja svojih rizika koji se odnose na PN/FT; (2) proaktivnije traženje međunarodne saradnje za podršku u istragama PN, posebno u cilju identifikacije i traženja imovine u svrhe konfiskacije i repatrijacije; (3) sprovođenje djelotvornog nadzora zasnovanog na riziku; (4) preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprječavanja zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u kriminalne svrhe, i obezbjeđivanje blagovremenog pristupa tačnim i važećim osnovnim podacima i informacijama o stvarnom valsništvu;

 

Pakistan 

Od juna 2018. godine, kada se Pakistan na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i APG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti svoje strateške nedostatke u borbi protiv finansiranja terorizma, politička posvećenost Pakistana dovela je do napretka u jednom broju oblasti iz akcionog plana, uključujući  nadzor zasnovan na riziku i ostvarivanje unutrašnje i međunarodne saradnje u cilju identifikovanja keš kurira. Pakistan treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog plana kako bi se otklonili strateški nedostaci, uključujući: (1) prikaz da se radnje na otklanjanju nedostataka i sankcije primjenjuju u  slučajevima kršenja mjera SPN/FT, u odnosu na upravljanje rizikom od FT i obaveze CFS; (2)  prikaz da nadležni državni organi sarađuju i preduzimaju aktivnosti za identifikaciju i preduzimanje mjera protiv neleglnog pružanja usluga prenosa novca ili vrijednosti (MVTS); (3) prikaz implementacije kontrole prekograničnog prenosa gotovine i prenosivih instrumenata koji glase na donosioca na svim ulazima, uključujući primjenu djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih kazni; (4)  prikaz da organi za sprovođenje zakona identifikuju i sprovde istragu u odnosu na najširi obim aktivnosti finansiranja terorizma i da su istrage finansiranja terorizma i gonjenja za ovo djelo usmjereni na označena fizička lica i subjekte, i fizička lica i subjekte koji postupaju u ime ili prema uputstvima označenih fizičkih lica i subjekata; (5)  prikaz  da gonjenja za finansiranje terorizma kao rezultat imaju djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije; (6) prikaz djelotvorne  primjene ciljanih finansijskih sankcija (koje se oslanjaju na sveobuhvatne zakonske obaveze)  protiv svih terorista, označenih u skladu sa Rezolucijama Ujedinjenih nacija broj 1267 i 1373, i onih koji u/za njihovo ime djeluju,uključujući sprečavanje podizanja i prenosa sredstava, identifikovanje i zamrzavanje imovine ( pokretne ili nepokretne) i zabranu pristupa sredstvima i finansijskim uslugama; (7)  dokaz da sprovođenje zakona u odnosu na kršenja ciljanih finansijskih sankcija, uključujući administativne i krivične sankcije, i da pokrajinski i federalni organi sarađuju na slučajevima sprovođenja zakona; (8)  dokaz da su objekti i usluge koje posjeduje ili kontroliše  označeno lice uskraćeni za svoje resurse i korišćenje istih.

Svi rokovi za akcioni plan su istekli. Iako je uočio znatne napretke koji su ostvareni u skorije vrijeme, FATF ponovo izražava zabrinutost zbog toga što Pakistan nije uspio da realizuje svoj akcioni plan u dogovorenom roku,  uzimajući u obzir rizike od finansiranja terorizma koji proističu iz ove države.  Do danas, Pakistan je u većoj mjeri otklonio nedostatke koje se odnose na 14 od 27 aktivnosti iz Akcionog plana, sa različitim nivoima napretka u odnosu na ostali dio Akcionog plana.  FATF zahtijeva od Pakistana da veoma brzo realizuje svoj akcioni plan do juna 2020. godine. U suprotnom, ako se ne ostvari značajan i održivi napredak, naročito  u odnosu na gonjenje i kažnjavanje FT, do sledećeg plenarnog zasijedanja, FATF će preduzeti radnje, koje mogu podrazumijevati pozivanje svojih članica i zahtijevanje od svih država da savjetuju svoje finansijske institucije da obrate posebnu pažnju na poslovne odnose i transakcije sa Pakistanom.

 

Panama

 

Od juna 2019. godine, kada se Panama na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i GAFILAT na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, Panama je preduzela neke korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući izradu procjene rizika po sektorima za korporativni sektor, sektor nefinansijskih institucija i profesija koje su zakonom utvrđene kao obveznici (DNFBP) i zonu slobodne trgovine. Panama treba da nastavi sa sprovođenjem svog Akcionog plana kako bi otklonila strateške nedostatke, uključujući: (1)  unapređenje razumijevanja svojih nacionalnih i sektorskih rizika  od PN/FT i uključivanje informacija o utvrđenim rizicima u nacionalne politike kako bi se ublažili identifikovani rizici; (2)  proaktivno preduzimanje radnji na identifikovanju ne-licenciranih pružalaca prenosa novca, primjenjujući pristup zasnovan na riziku kod nadzora DNFBP sektora  i osiguravanje djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih kazni  za ponovno kršenje propisa iz oblasti SPN/FT; (3) osiguravanje odgovarajuće provjere i ažuriranja podataka o stvarnom vlasništvu od strane obveznika, uspostavljanje djelotvornih mehanizama praćenja aktivnosti of-šor subjekata, procjena postojećih rizika od zloupotrebe  pravnih lica i aranžmana kako bi se definisale i primijenile specifične mjere radi sprečavanja zloupotrebe imenovanih akcionara i direktora, i osigurao pravovremeni pristup odgovarajućim i tačnim podacima o stvarnim vlasnicima; i (4) osiguravanje djelotvorne upotrebe rezultata rada FOS za istrage PN, pokazivanje sposobnosti da se istraži i goni za krivično djelo pranje novca  koje obuhvata poreska krivična djela u inostranstvu i da se obezbijedi  konstruktivna i pravovremena međunarodna saradnja u ovakvim slučajevima, i nastavak fokusiranja na istrage za PN u odnosu na visoko rizične oblasti utvrđene u NPR i MER-u.

 

Sirija

 

Od februara 2010. godine, kada se Sirija na visokom političkom nivou obavezala da sarađuje sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, ostvaren je napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Sirija u značajnoj mjeri sprovela svoj akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući inkriminsanje finansiranja terorizma i uspostavljanje procedura za zamrzavanje imovine terorista. Iako je FATF utvrdio da je Sirija završila svoj akcioni plan po dogovoru sa FATF, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je proces primjene potrebnih reformi i aktivnosti počeo i da je održiv.  FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.

 

Uganda

 

U februaru 2020. godine, Uganda se  na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i ESAAMLG kako bi unaprijedila djelotvornost svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o uzajamnoj evaluaciji Ugande 2016. godine, Uganda je postigla napredak u odnosu na broj aktivnosti preporučenih u Izvještaju kako bi unaprijedila tehničku usklađenost i djelotvornost uključujući izradu svoje prve nacionalne procjene rizika od PN/FT i izmjene i dopune relevantnih  zakonodavnih okvira kako bi uklonila tehničke nedostatke u odnosu na krivična djela PN i FT. Uganda će da radi na implementaciji svog akcionog plana, uključujući: (1) usvajanje nacionalne strategije SPN/FT; (2) nastojanje da sprovodi međunarodnu saradnju u skladu sa profilom rizika države; (3) razvijanje i implementacija nadzora zasnovanog na riziku nad finansijskim institucijama i  nefinansijskim institucijama i profesijama  koje su zakonom utvrđene kao obveznici; (4) omogućavanje blagovremenog pristupa nadzornim organima tačnim osnovnim podacima i informacijama o stvarnom vlasništvu za pravna lica; (5) pokazivanje da policijski i pravosudni organi primjenjuju krivično djelo PN u skladu sa utvrđenim rizicima; (6) uspostavljanje i primjena politika i procedura za utvrđivanje, praćenje, zaplijenu i konfiskaciju imovine i sredstava krivičnog djela; (7) pokazivanje da policijski organi sprovode istrage FT i gonjenja proporcionalno Ugandinom profilu rizika od FT; (8) uklanjanje tehničkih nedostataka u zakonodavnom okviru kako bi se, u vezi sa FP i CFS, implementirao nadzor nad NPO zasnovan na riziku u cilju sprečavanja zloupotrebe u svrhe FT.

 

Jemen

 

Od februara 2010. godine, kada se Jemen na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Jemen je ostvario napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014. godine, FATF je utvrdio da je Jemen u  značajnoj mjeri pristupio sprovođenju akcionog plana na tehničkom nivou, uključujući i: (1)  adekvatno inkriminsanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2)  uspostavljanje procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3)  unapređenje obaveza provjere i utvrđivanja identiteta i praćenja poslovanja klijenta i prijavljivanja sumnjivih transkcija; (4) donošenje smjernica; (5)  razvijanje kapaciteta za praćenje i nadzor  kod organa koji nadziru finansijski sektor i finansijsko-obavještajne službe; i (6) uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe. Iako je FATF utvrdio da je Jemen ispunio svoj dogovoreni akcioni plan, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je proces primjene zahtjevanih reformi i aktivnosti počeo i da je održiv. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.

 

Zimbabve

 

Od oktobra 2019. godine, kada se Zimbabve na visokom političkom  nivou  obavezao da će sarađivati sa FATF i ESAAMLG kako bi ojačao djelotvornost svog režima SPN/FT  i uklonio sve relevantne tehničke nedostatke, Zimbabve je preduzeo inicijalne korake u unapređenju svog režima SPN/FT uključujući i uspostavljanje zakonodavnog okvira  za prikupljanje informacija o stvarnom vlasništvu pravnih lica i aranžmana. Zimbabve bi trebalo da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana, između ostalog, putem sledećih aktivnosti:

 (1) poboljšanjem shvatanja ključnih rizika od PN/FT među relevantnim učesnicima u sistemu i primjenom nacionalne politike SPN/FT o utvrđenim rizicima; (2) sprovođenjem nadzora zasnovanom na riziku za finansijske institucije i nefinansijske institucije i profesije  koje su zakonom utvrđene kao obveznici, uključujući povećanje kapaciteta kod nadzornog organa; (3)  obezbjeđivanjem razvoja odgovarajućih mjera za ublažavanje rizika među finansijskim institucijama i nefinansijskim institucijama i profesijama  koje su zakonom utvrđene kao obveznici, uključujući primjenu proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenje; (4) razvijanjem sveobuhvatnog pravnog okvira i mehanizma za prikupljanje i čuvanje tačnih i ažuriranih podataka o stvarnom vlasništvu za pravna lica i aranžmane, i omogućavanje pravovremenog pristupa od strane nadležnih organa; i (5) uklanjanjem  preostalih nedostataka vezanih za ciljane finansijske sankcije koji se odnose na finansiranje terorizma i proliferaciju oružja i demonstriranjem sprovođenja.

 

 

Države koje vise ne podliježu pojačanom nadzoru od strane FATF-a

Trinidad i Tobago

FATF pozdravlja značajni napredak koji je ostvarila država Trinidad i Tobago u unapređenju svog režima SPN/FT i navodi da je Trinidad i Tobago ojačala djelotvornost svog režima SPN/FT i uklonila relevantne tehničke nedostatke kako bi ispunila obaveze iz svog akcionog plana u vezi sa strateškim nedostacima koje je FATF utvrdio u novembru 2017. godine. Stoga, Trinidad i Tobago više ne podliježe procesu  pojačanog nadzora od strane FATF-a . Trinidad i Tobago će nastaviti da radi sa CFATF kako bi dalje unaprijedila svoj režim SPN/FT.

 

* Ovo saopštenje se prethodno zvalo "Unapređenje usklađenosti sistema SPN/FT na globalnom nivou".


http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html


[1] Hundi je bezuslovni pismeni nalog koji je izdala osoba koja nalaže drugom da uplati određenu sumu novca osobi koja je navedena u nalogu.

 

FATF -Države pod pojačanim nadzorom.docx