Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

UNAPREĐENjE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Datum objave: 01.11.2019 15:00 | Autor: SSPNFT

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Pariz, Francuska, 18. oktobar 2019. godine - Kao dio kontinuirane provjere usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako je u svakoj državi situacija različita, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

FATF još uvek nije izvršio procijenu stanja u velikom broju država. FATF nastavlja da kontinuirano identifikuje države koje predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem.  

 FAFT i regionalna tijela (FSRBs) koja funkcionišu po uzoru na FATF nastaviti će da rade sa dolje navedenim državama i da izvještavaju o napretku koji je ostvaren po pitanju uočenih nedostataka. FATF poziva ove države da efikasno primjenjuju akcione planove i to u predloženim vremenskim okvirima. FATF će pažljivo nadzirati primjenu ovih akcionih planova. FATF ne poziva na primjenu produbljenih CDD mjera u odnosu na dolje navedene države, ali podstiče svoje članice da razmotre informacije navedene u daljem tekstu.

Države sa strateškim nedostacima

 

Države koje više ne podliježu nadzoru

Bahami
Bocvana
Kambodža
Gana
Island
Mongolija
Pakistan
Panama
Sirija
Trinidad iTobago
Jemen
Zimbabve

 

Etiopija
Šri Lanka
Tunis

Bahami

Od oktobra 2018. godine, kada su se Bahami na visokom političkom nivou obavezali da će sarađivati sa FATF i CFATF na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke,  Bahami su preduzeli korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT. Ovo uključuje uvođenje protokola i sistema elektronskog upravljanja predmetima kako bi dalje unaprijedili međunarodnu saradnju; pokretanje nadzora zasnovanog na riziku u odnosu na ne-bankarske finansijske institucije; i dalje sprovođenje nedavno usvojenog Zakona o stvarnom vlasništvu kako bi se osigurao blagovremeni pristup adekvatnim, tačnim i važećim  informacijama o stvarnom valsništvu. Bahami treba da nastave da rade na primjeni svog akcionog plana kako bi se otklonili strateški nedostaci, uključujući: (1) prikazivanje  da nadležni organi sprovode istrage i gonjenje za sve vrste krivičnog djela pranje novca, uključujući kompleksne slučajeve PN, pranja novca kao samostalnog krivičnog djela i slučajeve koji obuhvataju stredstva stečena od krivičnog djela počinjenog u inostranstvu, uključujući poreska krivična djela počinjena u inostranstvu; (2) povećanje identifikacije, praćenja i zamrzavanja ili ograničavanja raspolaganjem sredstvima i prikazivanje  slučajeva povezanih sa krivičnim djelima u inostranstvu i slučajevima pranja novca kao samostalnog krivičnog djela.

Bocvana

Od oktobra 2018. godine, kada se Bocvana na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i ESAAMLG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke,  Bocvana je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući usvajanje priručnika za nadzorne organe finansijskog sektora za SPN/FT zasnovane na procjeni rizika i sprovođenje elektronskog sistema vođenja evidencije o sumnjivim transakcijama između FOS-ovima i određenih tipova nefinansijskih institucija i profesija  koje su zakonom utvrđene kao obveznici. Bocvana treba da nastavi sa primjenom svog akcionog plana kako bi ispunila ove ciljeve, uključujući: (1) procjenu rizika  u vezi sa pravnim licima, pravnim aranžmanima i neprofitnim organizacijama (NPO) i izrada i primjenu  sveobuhvatne nacionalne strategije SPN/FT zasnovane na procjeni rizika; (2) razvijanje i sprovođenje priručnika za nadzor SPN/FT zasnovan na procjeni rizika; (3) unapređenje analiza i prosljeđivanje finansijsko obavještajnih podataka od strane FOS-a, i unapređenje upotrebe finansijsko obavještajnih podataka od strane odgovarajućih  agencija za sprovođenje zakona; (4) izradu i primjenu strategije za borbu protiv finansiranja terorizma, i osiguravanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona u odnosu na istrage finansiranja terorizma; (5) omogućavanje primjene mjera u odnosu na ciljane finansijske akcije u vezi sa finansiranjem terorizma i finansiranjem proliferacije, bez odlaganja; i (6) primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika kod nadzora neprofitnih organizacija. 

Kambodža

Od  februara 2019. godine, kada se Kambodža na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i APG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke, Kambodža je preduzela korake u cilju  unapređenja svog sistema SPN/FT i otklanjanju tehničkih nedostataka uključujući, primjenu posredne i neposredne kontrole kod sektora nekretnina i kazina. Kambodža treba da nastavi da radi  na primjeni svog akcionog plana kako otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) obezbjeđivanje širokih pravnih  osnova za pružanje međunarodne pravne pomoći(MPP) i sprovođenje odgovarajućih obuka za organe za sprovođenje zakona; (2) primjenu nadzora zasnovanog na procjeni rizika kod sektora nekretnina i kazina; (3) primjenu nadzora zasnovanog na riziku u odnosu na banke, uključujući i primjenu pravovremenih, proporcionalnih i odvraćajućih aktivnosti primjene zakona, gdje je to potrebno; (4) dopunjavanje Zakona o SPN/FT kako bi se otklonili preostali nedostaci koji se odnose na tehničku usklađenost; (5) sprovođenje sektorske- specifične saradnje sa kazinima, sektorom nekretnina i pružaocima usluga prenosa novca i vrijednosti; (6) povećanje resursa kod njene FOS, unapređenje njene analize izvještaja o sumnjivim transakcijama; i povećanje broja proslijeđenih informacija organima za sprovođenje zakona; (7) unapređenje nacionalne koordinacije i saradnje radi unapređenja istraga koje es odnose na PN; (8) demonstriranje povećanja broja istraga i gonjenja za PN; i omogućavanje obuke za sve organe za sprovođenje zakona u odnosu na ciljanu konfiskaciju sredstava stečenih od kriminala; (9) prikazivanje povećanja zamrzavanja i oduzimanja odgovarajuće vrijednosti sredstava, imovinske koristi i imovine stečene od kriminala; (10) uspostavljanje zakonodavnog okvira koji se odnosi na primjenu sankcija UN ciljanim finansijskim sankcijama koje se odnose na finansiranje proliferacije, kao i dokaz  da se ovi zakoni primjenjuju i unapređenje razumjevanja kod izbjegavanja primjene ovih sankcija.

 

Gana

Od oktobra 2018. godine, kada se Gana na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i GIABA na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, Gana je preduzela određene korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući sprovođenje procjene rizika u odnosu na pravna lica, i razvijajući okvir za adekvatnu i djelotvornu istragu i gonenje za finansiranje terorizma. Gana treba da nastavi da radi  na primjeni svog akcionog plana kako bi ispunila ove ciljeve, uključujući:  (1) sprovođenje sveobuhvatne  nacionalne politike SPN/FT zasnovane na rizicima utvrđenim u NPR, uključujući mjere da se umanje rizici od PN/FT koji su povezani sa pravnim licima; (2) unapređenje nadzora zasnovanog na procjeni rizika kroz unapređenje kapaciteta regulatora i podizanje nivoa svijesti privatnog sektora; (3) omogućavanje pravovremenog pristupa odgovarajućim, tačnim i važećim  osnovnim informacijama i informacijama o stvarnom vlasništvu; (4) omogućavanje ciljanih aktivnosti FOS-a u skladu sa rizicima utvrđenim u NPR, i odgovarajuću dodjelu sredstava FOS-u;  (5) primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika kod nadzora neprofitnih organizacija. 

Island

U oktobru 2019. godine, Island se  na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije u 2017. godini, Island je napredovao u odnosu na više preporuka kako bi poboljšao tehničku usklađenost i djelotvornost, uključujući: sprovođenje druge nacionalne procjene rizika, sveobuhvatan pristup kako bi se produbilo razumijevanje relevantnih rizika u različitim sektorima, povećanje nadzora zasnovanog na riziku i u finansijskom sektoru i nefinansijskim institucijama i profesijama  koje su zakonom utvrđene kao obveznici i značajno jačanjući kapacitete istražnih organa i organa za sprovođenje zakona. Island će nastaviti sa sprovođenjem svog akcionog plana: (1) obezbjeđivanjem pravovremenog pristupa, od strane nadležnih organa, koji se odnosi na tačne osnovne podatke kao i podatke koji se odnose na stvarno vlasništvo pravnih lica; (2) uvođenjem automatizovanog sistema za vođenje evidencije o sumnjivim transakcijama i povećanjem kapaciteta FOS-a u strateškim i operativnim analizama; (3) obezbjeđivanjem implemetacije obaveza koje se odnose na ciljane finansijske sankcije među finansijskim institucijama i nefinansijskim institucijama i profesijama  koje su zakonom utvrđene kao obveznici, putem djelotvornog nadzora i omogućivanjem djelotvornog nadzora i praćenje neprofitnih organizacija adekvatnim resursima i u skladu sa identifikovanim rizicima od finansiranja terorizma. FATF je primijetio da je Island već proaktivno preduzeo korake kako bi otklonio nedostatke prije formalnog usvajanja Akcionog plana od strane FATF-a. Međutim, FATF nije uspio da u potpunosti revidira navedeno zbog nedavnog usvajanja.

Mongolija

U oktobru 2019. godine, Mongolija se  na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i APG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije u 2017. godini, Mongolija je napredovala u odnosu na više preporuka iz Izvještaja koje se odnose na tehničku usklađenost i djelotvornost, uključujući razumijevanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, i uvođenje sveobuhvatnog institucionalnog okvira kako bi sprovela obaveze koje se odnose na finansiranje proliferacije i ciljane finansijske sankcije, i poboljšanje zakonodavnog okvira, kroz zakonodavne mjere i smjernice, koji se odnosi na finansiranje terorizma i ciljane finansijske sankcije. Mongolija će raditi na sprovođenju svog Akcionog plana, uključujući: (1) poboljšanje razumijevanja rizika od PN/FT po sektorima od strane supervizora nefinansijskih institucija i profesija  koje su zakonom utvrđene kao obveznici, primjenu nadzora zasnovanog na riziku, uključujući i primjenu proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenje SPN/FT obaveza; (2) demonstriranje povećanja broja istraga i gonjenja koji se odnose na razne tipove aktivnosti pranja novca u skladu sa identifikovanim rizicima; (3) demonstriranje oduzimanja i zaplijene lažnog/ neprijavljenog novca i primjenu djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih sanksicja; (4) demonstriranje saradnje i koordinacije između organa kako bi se spriječilo izbjegavanje sankcija; i nadzor usklađenosti finansijskih institucija i nefinansijskih institucija i profesija  koje su zakonom utvrđene kao obveznici sa njihovim obavezama u odnosu na ciljane finansijske akcije u vezi sa finansiranjem proliferacije, uključujući primjenu srazmjernih i odvraćajućih sankcija.

Pakistan

Od juna 2018. godine, kada se Pakistan na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i APG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti svoje strateške nedostatke u borbi protiv finansiranja terorizma, Pakistan je napredovao u poboljšanju svog sistema SPN/FT, uključujući  skoriji razvoj njegove procjene rizika u odnosu na PN/FT. Na plenarnom zasijedanju u oktobru 2019. godine, Pakistan je ponovio političku obavezanost da završi akcioni plan i sprovede reforme koje se odnose na SPN/FT. Pakistan treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog plana kako bi se otklonili strateški nedostaci, uključujući: (1) odgovarajući prikaz razumijevanja rizika koji predstavljaju terorističke grupe i sprovođenje nadzora na osnovu pristupa zasnovanog na osjetljivosti na rizik; (2) prikaz da se radnje na otklanjanju nedostataka i sankcije primjenjuju u  slučajevima kršenja mjera SPN/FT i da su ove radnje  uticale na usklađenost finansijskih institucija; (3) dokaz da nadležni državni organi sarađuju i preduzimaju primjenu aktivnosti na identifikaciji i sprovođenju aktivnosti protiv neleglnog pružanja usluga prenosa novca ili vrijednosti (MVTS); (4) dokaz da nadležni organi identifikuju keš kurire i sprovode kontrole nelegalnog kretanja novca; (5) unapređenje među-agencijske koordinacije uključujući i saradnju između organa iz pokrajina i federalnih organa u borbi protiv rizika od finansiranja terorizma;(6) prikaz da organi za sprovođenje zakona identifikuju i sprovde istragu u odnosu na najširi obim aktivnosti finansiranja terorizma i da su istrage finansiranja terorizma i gonjenja za ovo djelo usmjereni na označena fizička lica i subjekte, i fizička lica i subjekte koji postupaju u ime ili prema uputstvima označenih fizičkih lica i subjekata; (7) dokaz  da gonjenja za finansiranje terorizma kao rezultat imaju djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije i da se unapređuju kapaciteti i podrška tužilaštvu i sudstvu; i (8) prikaz djelotvorne  primjene ciljanih finansijskih sankcija (koje se oslanjaju na sveobuhvatne zakonske obaveze)  protiv svih terorista, označenih u skladu sa Rezolucijama Ujedinjenih nacija broj 1267 i 1373, i onih koji u/za njihovo ime djeluju,uključujući sprečavanje podizanja i prenosa sredstava, identifikovanje i zamrzavanje imovine ( pokretne ili nepokretne) i zabranu pristupa sredstvima i finansijskim uslugama; (9) dokaz da sprovođenje zakona u odnosu na kršenja ciljanih finansijskih sankcija, uključujući administativne i krivične sankcije, i da pokrajinski i federalni organi sarađuju na slučajevima sprovođenja zakona; (10) dokaz da su objekti i usluge koje posjeduje ili kontroliše  označeno lice uskraćeni za svoje resurse i korišćenje istih. Svi rokovi za akcioni plan su istekli. Iako je uočio napretke koji su ostvareni u skorije vrijeme, FATF ponovo izražava zabrinutost sa sveobuhvatnim nedostatkom napretka od strane Pakistana da otkloni svoje rizike od finansiranja terorizma, uključujući preostale nedostatke međutim nije pokazao odgovarajuće razumijevanje pakistanskog transnacionalnog rizika za finansiranje terorizma, i neuspjeh Pakistana da završi Akcioni plan u skladu sa dogovorenim vrmenskim okvirima uzimajući u obzir rizike od finansiranja terorizma u ovoj državi.

Pakistan je preduzeo korake u cilju  unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući  nedavno unapređenje priloga za procjenu rizika od finansiranja terorizma. Do danas, Pakistan je u većoj mjeri otklonio nedostatke koje se odnose samo na pet od 27 aktivnosti iz Akcionog plana, sa različitim nivoima napretka u odnosu na ostali dio Akcionog plana. FATF poziva Pakistan da veoma brzo ispuni svoj akcioni plan  do februara 2020. godine. U suprotnom, ako se ne ostvari značajan napredak  u odnosu na cijeli Akcioni plan do sledećeg plenarnog zasijedanja, FATF će preduzeti radnje, koje mogu podrazumijevati pozivanje svojih članica i urgiranje svih država da savjetuju svoje finansijske institucije da posebnu pažnu skrenu na poslovne odnose i transakcije sa Pakistanom.

Panama

Od juna 2019. godine, kada se Panama na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i GAFILAT na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, Panama je preduzela inicijalne korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući sastavljanje procjene rizika po sektorima za korporativni sektor, sektor nefinansijskih institucija i profesija koje su zakonom utvrđene kao obveznici i zonu slobodne trgovine. Panama treba da nastavi sa sprovođenjem svog Akcionog plana kako bi otklonila strateške nedostatke, uključujući:  (1) unapređenje razumijevanja svojih nacionalnih i sektorskih rizika  od PN/FT i uključivanje informacija o utvrđenim rizicima u nacionalne politike kako bi se spriječili identifikovani rizici; (2) proaktivno preduzimanje radnji na identifikovanju ne-licenciranih pružalaca prenosa novca, primjenjujući pristup zasnovan na riziku kod nadzora nefinansijskog sektora  DNFBP i osiguravanje djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih kazni  za ponovno kršenje propisa iz oblasti SPN/FT; (3); osiguravanje odgovarajuće provjere i ažuriranja podataka o stvarnom vlasništvu od strane obveznika, uspostavljanje djelotvornog mehanizma nadzora aktivnosti of-šor subjekata, procijenjujući postojeće rizike od zloupotrebe  pravnih lica i aranžmana kako bi se definisale i primijenile specifične mjere radi sprečavanja zloupotrebe imenovanih akcionara i direktora, i osigurao pravovremeni pristup odgovarajućim i tačnim podacima o stvarnim vlasnicima; i (4) osiguravanje djelotvorne upotrebe rezultata rada FOS za istrage PN, pokazivanje sposobnosti da se istraži i goni za krivično djelo pranje novca  koje obuhvata poreska krivična djela u inostranstvu i da se obezbijedi  konstruktivna i pravovremena međunarodna saradnja u ovakvim slučajevima, i nastavak fokusiranja na istrage za PN u odnosu na visoko rizične oblasti utvrđene u NPR i MER-u.

Siria

Od februara 2010. godine, kada se Sirija  na visokom političkom nivou obavezala da sarađuje sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, ostvaren je napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Sirija u značajnoj mjeri sprovela svoj akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući inkriminsanje finansiranja terorizma i uspostavljanje procedura za zamrzavanje imovine terorista. Iako je FATF utvrdio da je Sirija završila svoj akcioni plan po dogovoru sa FATF, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je proces primjene potrebnih reformi i aktivnosti počeo i da je održiv. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.

Trinidad and Tobago

U novembru  2017. godine, Trinidad i Tobago se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i CFATF kako bi ojačao djelotvornost svog sistema SPN/FT i otklonio sve tehničke nedostatke. FATF je zaključio da je Trinidad i Tobago u značajnoj mjeri ispunio obaveze iz Akcionog plana i planira posjetu na licu mjesta kako bi provjerio sprovođenje reformi koje su počele i da li su održive a koje se odnose na SPN/FT u Trinidad i Tobagu, takođe da li je ova država i dalje politički obavezana kako bi se nastavilo sprovođenje u  budućnosti. Trinidad i Tobago je izvršio sljedeće ključne reforme: (1) usvajanje i sprovođenje relevantnih mjera u cilju unapređenja međunarodne saradnje; (2) rješavanje pitanja u vezi sa transparentnosti i stvarnim vlasništvom; (3) završeni su napori preduzeti u zakonadavnom smislu da se unaprijede optužnice za PN koje se podnose sudu; (4) preduzete mjere da se unaprijedi traganje i konfiskacija sredstva stečena kriminalom; (5) primjena mjera koje se odnose na FT i usvajanje odgovarajućih mjera za NVO; (6) donošenje izmjena i dopuna koje se odnose na ciljane finansijske sankcije; i (7) razvijanje, usvajanje i sprovođenje neophodnog okvira u cilju sprečavanja finansiranja proliferacije.

 

Jemen

Od februara 2010. godine, kada se Jemen na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Jemen je ostvario napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Jemen u  značajnoj mjeri pristupio sprovođenju akcionog plana na tehničkom nivou, uključujući i: (1) adekvatno inkriminsanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) unapređenje obaveza provjere i utvrđivanja identiteta i praćenja poslovanja klijenta i prijavljivanja sumnjivih transkcija; (4) donošenje smjernica; (5) razvijanje kapaciteta za praćenje i nadzor  kod organa koji nadziru finansijski sektor i finansijsko-obavještajne službe;  i (6) uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe. Iako je FATF utvrdio da je Jemen ispunio svoj akcioni plan, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li su tražene reforme i aktivnosti počele i da su održive. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.

 

 

Zimbabve

U oktobru 2019. godine, Zimbabve se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i ESAAMLG kako bi ojačao djelotvornost svog sistema SPN/FT.Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije u 2016. godini, Zimbabve je napredovao u odnosu na više preporuka kako bi poboljšao tehničku usklađenost i djelotvornost, uključujući: uspostavljanje nacionalne stukture koja se odnosi na koordinaciju i saradnju u oblasti SPN/FT, izmjena SPN/FT zakonodavnog okvira kako bi se primjenjivao pristup zasnovan na riziku kod nadzora finansijskih institucija i određenih tipova nefinansijskih institucija i profesija koje su zakonom utvrđene kao obveznici, šireći opseg prosljeđivanja finansijsko obavještajnih podataka, i uspostavljanje jedinicu za oduzimanje imovine u okviru državnog tužilaštva. Zimbabve će raditi na sprovođenju svog Akcionog plana, uključujući: (1) poboljšanjem shvatanja ključnih rizika od PN/FT među relevantnim učesnika u sistemu i relizacijom nacionalne SPN/FT policijske baze o identifikovanim rizicima; (2) sprovođenjem nadzora zasnovanom na riziku za finansijske institucije i nefinansijske institucije i profesije  koje su zakonom utvrđene kao obveznici uključujući povećanje kapaciteta kod nadzornog organa; (3) obezbjeđivanje razvoja mjera da se umanje rizici među finansijskim institucijama i nefinansijskim institucijama i profesijama  koje su zakonom utvrđene kao obveznici uključujući primjenu proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenje; (4) razvijanje sveobuhvatnog pravnog okvira i mehanizma za prikupljanje i čuvanje tačnih i ažuriranih podataka o stvarnom vlasništvu za pravna lica i aranžmane, i omogućavanje pravovremenog pristupa od strane nadležnih organa; i (5) otkloniti preostale nedostatke vezane za ciljane finansijske sankcije koji se odnose na finansiranje terorizma i proliferaciju oružja i demonstritati sprovođenje.

Države koje vise ne podliježu kontinuiranom praćenju usklađenosti sa globalnim sistemom SPN/FT od strane FATFa 

Etiopija

FATF pozdravlja značajni napredak koji je Etiopija ostvarila unapređenjem svog režima SPN/FT i napominje da je Etiopija unaprijedila djelotvornost svog režima SPN/FT i otklonila tehničke nedostatke kako bi ispunila obaveze iz akcionog plana u odnosu na strateške nedostatke koje je FATF utvrdio u februaru 2017. godine. Stoga, Etiopija više ne podliježe procesu kontinuiranog praćenja usklađenosti sa globalnim sistemom SPN/FT od strane FATFa. Etiopija će nastaviti da radi sa ESAAMLG kako bi dalje unaprijedila svoj režim SPN/FT.

Šri Lanka

FATF pozdravlja značajni napredak koji je Šri Lanka ostvarila unapređenjem svog režima SPN/FT i napominje da je Šri Lanka unaprijedila djelotvornost svog režima SPN/FT i otklonila tehničke nedostatke kako bi ispunila obaveze iz akcionog plana u odnosu na strateške nedostatke koje je FATF utvrdio u novembru 2017. godine. Stoga, Šri Lanka više ne podliježe procesu kontinuiranog praćenja usklađenosti sa globalnim sistemom SPN/FT od strane FATFa. Šri Lanka će nastaviti da radi sa APG kako bi dalje unaprijedila svoj režim SPN/FT.

Tunis

FATF pozdravlja značajni napredak koji je Tunis ostvario unapređenjem svog režima SPN/FT i napominje da je Tunis unaprijedio djelotvornost svog režima SPN/FT i otklonio tehničke nedostatke kako bi ispunio obaveze iz akcionog plana u odnosu na strateške nedostatke koje je FATF utvrdio u novembru 2017. godine. Stoga, Tunis više ne podliježe procesu kontinuiranog praćenja usklađenosti sa globalnim sistemom SPN/FT od strane FATFa. Tunis će nastaviti da radi sa MENAFATF kako bi dalje unaprijedio svoj režim SPN/FT.

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2019.html