Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Datum objave: 09.07.2019 13:59 | Autor: SSPNFT

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Orlando, SAD, 21. jun 2019. godine - Kao dio kontinuirane provjere usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako je u svakoj državi situacija različita, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.
FATF još uvek nije izvršio procijenu stanja u velikom broju država. FATF nastavlja da kontinuirano identifikuje države koje predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem.
FAFT i regionalna tijela (FSRBs) koja funkcionišu po uzoru na FATF nastaviti će da rade sa dolje navedenim državama i da izvještavaju o napretku koji je ostvaren po pitanju uočenih nedostataka. FATF poziva ove države da efikasno primjenjuju akcione planove i to u predloženim vremenskim okvirima. FATF će pažljivo nadzirati primjenu ovih akcionih planova i podsticati svoje članice da razmotre informacije navedene u daljem tekstu.
Države sa strateškim nedostacima         
Bahami
Bocvana
Kambodža
Etiopija
Gana
Pakistan
Panama
Šri Lanka
Sirijа
Trinidad i Tobago
Tunis
Јеmen
Bahami

 
Države koje vise ne podliježu nadzoru

Srbija

U oktobru 2018. godine, Bahami su na visokom političkom nivou obavezali da će sarađivati sa FATF i CFATF na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke. Bahami su preduzeli korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući početak inicijalne primjene nedavno usvojenog Zakona o stvarnom vlasništvu i stupanje na snagu anti-terorističkih propisa. Bahami treba da nastave da rade na naprimjeni svog akcionog plana kako bi se otklonili strateški nedostaci, uključujući: (1) razvoj i implementaciju sveobuhvatnog sistema elektronskog upravljanja predmetima u odnosu na međunarodnu saradnju; (2) prikazivanje nadzora zasnovanog na riziku u odnosu na ne-bankarske finansijske institucije; (3) završavanje postupka osiguravanja pravovremenog pristupa odgovarajućim, tačnim i važećim osnovnim informacijama i informacijama o stvarnom vlasništvu; (4) unapređenje kvaliteta rezultata rada FOS u cilju pružanja pomoći organima za sprovođenje zakona kod sprovođenja istraga u odnosu na PN/FT, posebno kompleksnih slučajeva PN/FT i istraga u odnosu na krivično djelo samostalno pranje novca; (5) prikazivanje da nadležni organi sprovode istrage i gonjenje za sve vrste krivičnog djela pranje novca, uključujući kompleksne slučajeve PN/FT, kao samostalno krivično djelo i slučajeve koji obuhvataju stredstva stečena od krivičnog djela počinjenog u inostranstvu; (6) povećanje identifikacije, praćenja i zamrzavabja ili ograničavanja raspolaganjem sredstvima i prikazivanje slučajeva povezanih sa krivičnim djelima u inostranstvu i slučajevima pranja novca kao samostalnog krivičnog djela; i (7) otklanjanje nedostataka u zakonodavnom okviru koji se odnose na finansiranje terorizma, finansiranje proliferacije i ciljane finansijske sankcije, kao i dokaz da se ovi zakoni primjenjuju.

Bocvana
Od oktobra 2018. godine, Bocvana se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i ESAAMLG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke. Bocvana je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući dopune njenog pravnog okvira koji kriminalizuje pranje novca i dopunila obavezu vođen ja evidencije i dostavljanja izvještaja o sumnjivim transakcijama . Bocvana treba da nastavi sa primjenom svog akcionog plana kako bi ispunila ove ciljeve, uključujući: (1) procjenu rizika u vezi sa pravnim licima, pravnim aranžmanima i neprofitnim organizacijama (NPO) i izrada i primjenu sveobuhvatne nacionalne strategije SPN/FT zasnovane na procjeni rizika; (2) izradu i primjenu priručnika za nadzorne organe za SPN/FT zasnovane na procjeni rizika; (3) unapređenje analiza i prosljeđivanje finansijsko obavještajnih podataka od strane FOS-a, i unapređenje upotrebe finansijsko obavještajnih podataka od strane odgovarajućih agencija za sprovođenje zakona; (4) izradu i primjenu strategije za borbu protiv finansiranja terorizma, i osiguravanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona u odnosu na istrage finansiranja terorizma; (5) omogućavanje primjene mjera u odnosu na ciljane finansijske akcije u vezi sa finansiranjem terorizma i finansiranjem proliferacije, bez odlaganja; i (6) primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika kod nadzora neprofitnih organizacija.
Kambodža
U februaru 2019. godine, Kambodža se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i APG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke. Kambodža je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT i otklanjanju tehničkih nedostataka uključujući povećanje analitičkih resursa svoje FOS. Kambodža treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog plana kako otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) obezbjeđivanje širokih pravnih osnova za pružanje međunarodne pravne pomoći(MPP) i sprovođenje odgovarajućih obuka za organe za sprovođenje zakona; (2) primjenu nadzora zasnovanog na procjeni rizika kod sektora nekretnina i kazina; (3) primjenu nadzora zasnovanog na riziku u odnosu na banke, uključujući i primjenu pravovremenih, proporcionalnih i odvraćajućih aktivnosti primjene zakona, gdje je to potrebno; (4) dopunjavanje Zakona o SPN/FT kako bi se otklonili preostali nedostaci koji se odnose na tehničku usklađenost; (5) sprovođenje sektorske- specifične saradnje sa kazinima, sektorom nekretnina i pružaocima usluga prenosa novca i vrijednosti; (6) povećanje resursa kod njene FOS; unapređenje njene analize izvještaja o sumnjivim transakcijama; i povećanje broja proslijeđenih informacija organima za sprovođenje zakona; (7) unapređenje nacionalne koordinacije i saradnje radi unapređenja istraka PN; (8) demonstriranje povećanja broja istraga i gonjenja za PN increase; i omogućavanje obuke za sve organe za sprovođenje zakona u odnosu na ciljanu konfiskaciju sredstava stečenih od kriminala; (9) prikazivanje povećanja zamrzavanja i oduzimanja odgovarajuće vrijednosti sredstava, imovinske koristi i imovine stečene od kriminala; (10) uspostavljanje zakonodavnog okvira koji se odnosi na primjenu sankcija UN u vezi sa proliferacijom i ciljanim finansijskim sankcijama, kao i dokaz da se ovi zakoni primjenjuju i unapređenje razumjevanja kod izbjegavanja primjene ovih sankcija.
Etiopija
Od februara 2017. godine, kada se Etiopija se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i ESAAMLG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke. FATF je donijela početnu odluku da je Etijopija znatno ispunila svoj akcioni plan i da garancije date tokom posjete na licu mjesta potvrđuju da je primjena reformi u sistemu SPN/FT u Etiopiji počela i da je održiva i da je neophodna politička volja i dalje na snazi kako bi se održala primjena u budućnosti. Naročito je Etiopija izvršila sljedeće ključne reforme: (1) primjenu rezultata svoje nacionalne procjene rizika; (2) integraciju ne- finansijskih institucija i profesija, koje su zakonom utvrđene kao obveznici-DNFBPs (u daljem tekstu: nefinansijski sektor) u svoj sistem SPN/FT; (3) oduzimanje sredstava i imovine stečenih od kriminala; (4) primjenu ciljanih finansijskih sankcija i proporcionalno regulisanje neprofitnih organizacija u skladu sa pristupom zasnovanim na riziku; i (5) uspostavljanje i primjenu ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na oružije za masovno uništenje WMD.
Gana

Od oktobra 2018. godine, Gana se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i GIABA na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke. Gana je preduzela određene korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući unapređenje nacionalne politike SPN/FT i akcionog plana zasnovanog na rizicima utvrđenim u Nacionalnoj procjeni rizika(u daljem tekstu: NPR), i sprovođenje procjene rizika kod sektora neprofitnih organizacija. Gana treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog plana kako bi ispunila ove ciljeve, uključujući: (1) izradu i primjenu sveobuhvatne nacionalne politike SPN/FT zasnovane na rizicima utvrđenim u NPR, uključujući mjere da se umanje rizici od PN/FT koji su povezani sa pravnim licima; (2) unapređenje nadzora zasnovanog na procjeni rizika kroz unapređenje kapaciteta regulatora i podizanje nivoa svijesti privatnog sektora; (3) omogućavanje pravovremenog pristupa odgovarajućim, tačnim i važećim osnovnim informacijama i informacijama o stvarnom vlasništvu; (4) omogućavanje ciljanih aktivnosti FOS-a u skladu sa rizicima utvrđenim u NPR, i odgovarajuću dodjelu sredstava FOS-u; (5) omogućavanje odgovarajuće i djelotvorne istrage i gonjenja finansiranja terorizma; i (6) primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika kod nadzora neprofitnih organizacija.
Pakistan
Od juna 2018. godine, Pakistan se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i APG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti svoje strateške nedostatke u borbi protiv finansiranja terorizma. Pakistan je preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući nedavno unapređenje priloga za procjenu rizika od finansiranja terorizm, međutin nije pokazao odgovarajuće razumijevanje pakistanskog transnacionalnog rizika za finansiranje terorizma. Pakistan treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog plana kako otklonio strateške nedostatke, uključujući: (1) odgovarajući prikaz razumijevanja rizika koji predstavljaju terorističke grupe i sprovođenje nadzora na osnovu pristupa zasnovanog na osjetljivosti na rizik ; (2) prikaz da se radnje na otklanjanju nedostataka i sankcije primjenjuju u slučajevima kršenja mjera SPN/FT i da su ove radnje uticale na usklađenost finansijskih institucija u odnosu na propise SPN/FT; (3) dokaz da nadležni državni organi sarađuju i preduzimaju primjenu zakonom propisanih aktivnosti na identifikaciji i sprovođenju aktivnosti protiv neleglnog pružanja usluga prenosa novca ili vrijednosti (MVTS); (4) dokaz da nadležni organi identifikuju keš kurire i sprovode kontrole nelegalnog kretanja novca i razumiju rizike upotrebe keš kurira u svrhe finansiranja terorizma; (5) unapređenje među-agencijske koordinacije uključujući i saradnju između organa iz pokrajina i federalnih organa u borbi protiv rizika od finansiranja terorizma; (6) prikaz da organi za sprovođenje zakona identifikuju i sprovde istragu u odnosu na najširi obim aktivnosti finansiranja terorizma i da su istrage finansiranja terorizma i gonjenja za ovo djelo usmjereni na označena fizička lica i subjekte, i fizička lica i subjekte koji postupaju u ime ili prema uputstvima označenih fizičkih lica i subjekata; (7) dokaz da gonjenja za finansiranje terorizma kao rezultat imaju djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije i da se unapređuju kapaciteti i podrška tužilaštvu i sudstvu; i (8) prikaz djelotvorne primjene ciljanih finansijskih sankcija (koje se oslanjaju na sveobuhvatne zakonske obaveze) protiv svih terorista, označenih u skladu sa Rezolucijama Ujedinjenih nacija broj 1267 i 1373, i onih koji u/za njihovo ime djeluju,uključujući sprečavanje podizanja i prenosa sredstava- novca, identifikovanje i zamrzavanje imovine ( pokretne ili nepokretne) i zabranu pristupa sredstvima i finansijskim uslugama; (9) dokaz da sprovođenje zakona u odnosu na kršenja ciljanih finansijskih sankcija, uključujući administativne i krivične sankcije, i da pokrajinski i federalni organi sarađuju na slučajevima sprovođenja zakona; (10) dokaz da su objekti i usluge koje posjeduje ili kontroliše označeno lice uskraćeni za svoje resurse i korišćenje istih. FATF izražava zabrinutost jer ne samo da Pakistan ne ispunjava mjere iz akcionog plana do januarskih rokova već nije ni ispunio mjere iz akcionog plana do maja 2019. godine. FATF poziva Pakistan da veoma brzo ispuni svoj akcioni plan do oktobra 2019. godine kada je rok za ispunjenje zadnjeg seta mjera iz akcionog plana. U suprotnom, FATF će do tada odlučiti o narednim koracima u odnosu na nedovoljno ostvareni napredak.
Panama
U junu 2019. godine, Panama se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i GAFILAT na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od završetka izvještaja o uzajamnoj evaluaciji (u daljem tekstu MER) 2017. godine,Panama je ostvarila napredak u odnosu na brojne preporučene aktivnosti iz MERa kako bi unaprijedila tehničku usklađenost i djelotvornost, uključujući stupanje na snagu Zakona broj 70 koji uvodi poreska krivična djela i označava ih kao predikatna krivična djela za pranje novca, povećanje obaveze za rezidentne agente i otklanjanje nedoatataka u odnosu navremenski rok za dostavljanje izvještaja o sumnjivim transakcijama. Panama će raditi na primjeni svog akcionog plan, i to kroz: (1) unapređenje razumijevanja svojih nacionalnih i sektorskih rizika od PN/FT i uključivanje informacija o utvrđenim rizicima u nacionalne politike kako bi se spriječio identifikovani riziki; (2) proaktivno preduzimanje radnji na identifikovanju ne-licenciranih pružalaca prenosa novca, primjenjujući pristup zasnovan na riziku kod nadzora nefinansijskog sektora DNFBP i osiguravanje djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih kazni za ponovno kršenje propisa iz iblasti SPN/FT; (3); osiguravanje odgovarajuće provjere i ažuriranja podataka o stvarnom vlasništvu od strane obveznika, uspostavljanje djelotvornog mehanizma nadzora aktivnosti of-šor subjekata, procijenjujući postojeće rizike od zloupotrebe pravnih lica i aranžmana kako bi se definisale i primijenile specifične mjere radi sprečavanja zloupotrebe imenovanih akcionara i direktora, i osigurao pravovremeni pristup odgovarajućim i tačnim podacima o stvarnim vlasnicima; i (4) osiguravanje djelotvorne upotrebe rezultata rada FOS za istrage PN, pokazivanje sposobnosti da se istraži i goni za krivično djelo pranje novca koje obuhvata poreska krivična djela u inostranstvu i da se obezbijedi konstruktivna i pravovremena saradnja u ovakvim slučajevima, i nastavak fokusiranja na istrage za PN u odnosu na visoko rizične oblasti utvrđene u NPR i MER-u.
Šri Lanka
Od novembra 2017. godine, kada se Šri Lanka na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i APG kako bi ojačala djelotvornost njenog sistema SPN/FT i na otklonila sve tehničke nedostatke. U februaru 2019. godine FATF je donio inicijalnu odluku da je Šri Lanka ispunila svoj akcioni plan i odobrava posjetu na licu mjesta. Naročito, Šri Lanka je sprovela sljedeće ključne reforme: (1) donošenje dopuna Zakona o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima kako bi se osiguralo da se međunarodna pravna pomoć može pružiti na osnovu reciprociteta; (2) objavljivanje Pravilnika za primjenu CDD mjera za ne-finnansijski sektor (DNFBP), objavljivalnje neophodnih smjernica i obezbjeđivanje da se ovaj Pravilnik primjenjuje kao dio aktivnosti nadzornih organa; (3) unapređenje nadzora zasnovanog na riziku i pristupa-saradnje sa finansijskim institucijama, visoko rizičnim dijelovima nefinansijskog sektora, uključujući i primjenu pravovremenih odvraćajućih aktivnosti propisanih zakonom i sankcija, kada je to primjenjivo; (4) obezbjeđivanje studije slučajeva i statistike kako bi se prikazalo da nadležni državni organi mogu pravovremeno prikupiti podatke o stvarnim vlasnicima pravnih lica; (5) objavljivanje revidiranog Pravilnika za trustove i potvrda da se počelo sa njegovom primjenom; i (6) uspostavljanje sistema ciljanih finansijskih sankcija kako bi se primjenjivale odgovarajuće Rezolucije SB UN u odnosu na Iran, potvrda da se počelo sa primjenom Rezolucije UN u vezi sa DNR Korejom. Međutim, zbog terorističkog napada 21. aprila 2019. godine, FATF nije bila u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi se potvrdilo da li je proces primjene traženih reformi počeo i da je održiv. FATF će obaviti posjetu na licu mjesta prije plenarnog zasijedanja u oktobru 2019. godine.
Sirija
Od februara 2010. godine, kada se Sirija na visokom političkom nivou obavezala da sarađuje sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, ostvaren je značajan napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Sirija u značajnoj mjeri sprovela svoj akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući inkriminsanje finansiranja terorizma i uspostavljanje procedura za zamrzavanje imovine terorista. Iako je FATF utvrdio da je Sirija završila svoj akcioni plan po dogovoru sa FATF, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je proces primjene potrebnih reformi i aktivnosti počeo i da je održiv. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.
Trinidad u Tobago
Od novembra 2017. godine, Trinidad i Tobago se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i CFATF kako bi ojačao djelotvornost svog sistema SPN/FT i otklonio sve tehničke nedostatke. Trinidad i Tobago je preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema, uključujući stupanje na snagu usvajanje zakona o nadzoru nad neprofitnim organizacijama i građanskom povraćaju imovine. Trinidad i Tobago treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog kako bi se otklonili utvrđeni nedostaci, uključujući primjenu: (1) preostalih mjera za unapređenje međunarodne saradnje; (2) rješavanje pitanja u vezi sa transparentnosti stvarnog vlasništva; (3) primjenu mjera nadzora zasnovanog na procjeni rizika u odnosu na ne-profitne organizacije.
Tunis
Od novembra 2017. godine, Tunis se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i MENAFATF kako bi ojačao djelotvornost svog sistema SPN/FT i otklonio sve tehničke nedostatke. FATF je donio inicijalnu odluku da je Tunis značajno ispunio svoj akcioni plan i odobrava posjetu na licu mjesta kako bi se provjerilo da je primjena reformi u sistemu SPN/FT počela i da je održiva, i da neophodna politička posvećenost ostaje na snazi kako bi bila održiva primjena u budućnosti.
Naročito, Tunis je preduzeo sljedeće ključne reforme, uključujući: (1) primjenu nadzora zasnovanog na procjeni rizika kod finansijskog sektora i puno uključivanje nefinansijskog sektora (DNFBP u svoj sistem SPN/FT; (2) vođenje sveobuhvatnih i ažurnih privrednih registara i jačanje sistema kazni za kršenje obaveze transparentnosti; (3) unaprijediti efikasnost obrade izvještaja o sumnjivim transakcijama kroz dodjelu neophodnih resursa finansijsko obavještajnoj službi,4) uspostavljanje sistema ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na terorizam posebno nadzor sektora udruženja ; i (5) uspostavljanje i primjena ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na finansiranje proliferacije.
Jemen
Od februara 2010. godine, Jemen se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Jemen je ostvario napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Jemen suštinski pristupio sprovođenju akcionog plana na tehničkom nivou, uključujući i: (1)adekvatno inkriminsanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2)uspostavljanje procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3)unapređenje obaveza provjere i utvrđivanja identiteta i praćenja poslovanja klijenta i prijavljivanja sumnjivih transkcija; (4) donošenje smjernica; (5) razvijanje kapaciteta za praćenje i nadzor kod organa koji nadziru finansijski sektor i finansijsko-obavještajne službe; i (6)uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe. Iako je FATF utvrdio da je Jemen ispunio svoj akcioni plan u dogovoru sa FATF-om, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li su tražene reforme i aktivnosti počele i da su održive. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.
Države koje vise ne podliježu FATF procesu kontinuiranog unapređenju sistema usklađenosti SPN/FT sistema na globalnom nivou
Srbija
FATF pozdravlja značajan napredak Srbije u odnosu na unapređenje njenog sistema SPN/FT i napominje da je Srbija unaprijedila djelotvornost svog sistema SPN/FT, i otklonila odgovarajuće tehničke nedostatke kako bi ispunila obaveze iz akcionog plana koje se odnose na strateške nedostatke identifikovane od strane FATFa u februaru 2018. godine. U skladu sa tim, Srbija vise ne podliježe postupku FATF nadzora u okviru procesa kontinuiranog unapređenju sistema usklađenosti SPN/FT sistema na globalnom nivou. Srbija će nastaviti da sarađuje sa MONEYVAL-om kako bi dodatno unaprijedila svoj sistem SPN/FT.


http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2019.html