Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Datum objave: 02.04.2019 12:14 | Autor: USPNFT

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Pariz, Francuska, 22. februar 2019. godine - Kao dio kontinuirane provjere usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako je u svakoj državi situacija različita, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.
FATF još uvek nije izvršio procijenu stanja u velikom broju država. FATF nastavlja da kontinuirano identifikuje države koje predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem.
FAFT i regionalna tijela (FSRBs) koja funkcionišu po uzoru na FATF nastaviti će da rade sa dolje navedenim državama i da izvještavaju o napretku koji je ostvaren po pitanju uočenih nedostataka. FATF poziva ove države da efikasno primjenjuju akcione planove i to u predloženim vremenskim okvirima. FATF će pažljivo nadzirati primjenu ovih akcionih planova i podsticati svoje članice da razmotre informacije navedene u daljem tekstu.
Države sa strateškim nedostacima
Bahami
Bocvana
Kambodža
Etiopija
Gana
Pakistan
Srbija
Šri Lanka
Sirijа
Trinidad i Tobago
Tunis
Јеmen

Bahami
U oktobru 2018. godine, Bahami su na visokom političkom nivou obavezali da će sarađivati sa FATF i CFATF na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke. Bahami su preduzeli korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući donošenje Zakona o stvarnom vlasništvu i objavljivanje Pravilnika za postupanje za advokate , notare i sektor nekretnina. Bahami treba da nastave da rade na naprimjeni svog akcionog plana kako bi se otklonili strateški nedostaci, uključujući: (1) razvoj i implementaciju sveobuhvatnog sistema elektronskog upravljanja predmetima u odnosu na međunarodnu saradnju; (2) prikazivanje nadzor zasnovan na riziku u odnosu na ne-bankarske finansijske institucije; (3) osiguravanje pravovremenog pristupa odgovarajućim, tačnim i važećim osnovnim informacijama i informacijama o stvarnom vlasništvu; (4) unapređenje kvaliteta rezultata rada FOS u cilju pružanja pomoći organima za sprovođenje zakona kod sprovođenja istraga u odnosu na PN/FT, posebno kompleksnih slučajeva PN/FT i istraga u odnosu na krivično djelo samostalno pranje novca; (5) prikazivanje da nadležni organi sprovode istrage i gonjenje za sve vrste krivičnog djela pranje novca, uključujući kompleksne slučajeve PN/FT, kao samostalno krivično djelo i slučajeve koji obuhvataju stredstva stečena od krivičnog djela počinjenog u inostranstvu; (6) prikazivanje da se postupci oduzimanja imovine pokreću i završavaju u odnosu na slučajeve gdje su obuhvaćene sve vrste krivičnog djela pranje novca ; i (7) otklanjanje nedostataka u zakonodavnom okviru koji se odnose na finansiranje terorizma, finansiranje proliferacije i ciljane finansijske sankcije, kao i dokaz da se ovi zakoni primjenjuju.

Bocvana
Od oktobra 2018. godine, Bocvana se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i ESAAMLG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke. Bocvana je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući započinjanje postupka onlajn dostave izvještaja o sumnjivim transakcijama od strane jedne vrste obveznika. Bocvana treba da nastavi sa primjenom svog akcionog plana kako bi ispunila ove ciljeve, uključujući: (1) procjenu rizika u vezi sa pravnim licima, pravnim aranžmanima i neprofitnim organizacijama (NPO) i izrada i primjenu sveobuhvatne nacionalne strategije SPN/FT zasnovane na procjeni rizika; (2) izradu i primjenu priručnika za nadzorne organe za SPN/FT zasnovane na procjeni rizika; (3) unapređenje analiza i prosljeđivanje finansijsko obavještajnih podataka od strane FOS-a, i unapređenje upotrebe finansijsko obavještajnih podataka od strane odgovarajućih agencija za sprovođenje zakona; (4) izradu i primjenu strategije za borbu protiv finansiranja terorizma, i osiguravanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona u odnosu na istrage finansiranja terorizma; (5) omogućavanje primjene mjera u odnosu na ciljane finansijske akcije u vezi sa finansiranjem terorizma i finansiranjem proliferacije, bez odlaganja; i (6) primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika kod nadzora neprofitnih organizacija.
Kambodža
U februaru 2019. Godine, kambodža se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i APG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke. Kambodža će raditi na primjeni svog akcionog plana kako bi ispunila ove ciljeve, uključujući: (1) obezbjeđivanje širokih pravnih osnova za pružanje međunarodne pravne pomoći(MPP) i sprovođenje odgovarajućih obuka za organe za sprovođenje zakona; (2) primjenu nadzora zasnovanog na procjeni rizika kod sektora nekretnina i kazina; (3) primjenu nadzora zasnovanog na riziku u odnosu na banke, uključujući i primjenu pravovremenih, proporcionalnih i odvraćajućih aktivnosti izvršavanja zakona, gdje je to potrebno; (4) dopunjavanje Zakona o SPN/FT kako bi se otklonili preostali nedostaci koji se odnose na tehničku usklađenost; (5) sprovođenje sektorske- specifične saradnje sa kazinima, sektorom nekretnina i pružaocima usluga prenosa novca i vrijednosti; (6) povećanje resursa kod njene FOS; unapređenje njene analize izvještaja o sumnjivim transakcijama; i povećanje broja proslijeđenih informacija organima za sprovođenje zakona; (7) unapređenje nacionalne koordinacije i saradnje radi unapređenja istraka PN; (8) demonstriranje povećanja broja istraga i gonjenja za PN increase; i omogućavanje obuke za sve organe za sprovođenje zakona u odnosu na ciljanu konfiskaciju sredstava stečenih od kriminala; (9) prikazivanje povećanja zamrzavanja i oduzimanja odgovarajuće vrijednosti sredstava, imovinske koristi i imovine stečene od kriminala; (10) uspostavljanje zakonodavnog okvira koji se odnosi na primjenu sankcija UN u vezi sa proliferacijom i ciljanim finansijskim sankcijama, kao i dokaz da se ovi zakoni primjenjuju i unapređenje razumjevanja kod izbjegavanja primjene ovih sankcija.
Etiopija
Od februara 2017. godine, kada se Etiopija se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i ESAAMLG na jačanju svoje djelotvornosti i otkloniti sve tehničke nedostatke, Etiopija je preduzela odrđene korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uklučujući podizanje svijesti kod finansijskih institucija i ne- finansijskih institucija i profesija, koje su zakonom utvrđene kao obveznici-DNFBPs (u daljem tekstu: nefinansijski sektor) u odnosu utvrđene obaveze primjene ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa finansiranjem proliferacije.
Gana

Od oktobra 2018. godine, Gana se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i GIABA na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke. Gana je preduzela određene korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući podizanje svijesti u vezi sa nadzorom zasnovanim na procjeni rizika kod finansijskog sektora i izradu obrazaca prikupljanja i vođenja statistike u vezi sa istragama finansiranja terorizma. Gana treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog plana kako bi ispunila ove ciljeve, uključujući: (1) izradu i primjenu sveobuhvatne nacionalne politike SPN/FT zasnovane na rizicima utvrđenim u Nacionalnoj procjeni rizika(u daljem tekstu: NPR), uključujući mjere da se umanje rizici od PN/FT koji su povezani sa pravnim licima; (2) unapređenje nadzora zasnovanog na procjeni rizika kroz unapređenje kapaciteta regulatora i podizanje nivoa svijesti privatnog sektora; (3) omogućavanje pravovremenog pristupa odgovarajućim, tačnim i važećim osnovnim informacijama i informacijama o stvarnom vlasništvu; (4) omogućavanje ciljanih aktivnosti FOS-a u skladu sa rizicima utvrđenim u NPR, i odgovarajuću dodjelu sredstava FOS-u; (5) omogućavanje odgovarajuće i djelotvorne istrage i gonjenja finansiranja terorizma; i (6) primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika kod nadzora neprofitnih organizacija.
Pakistan
Od juna 2018. goine, Pakistan se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i APG na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti svoje strateške nedostatke u borbi protiv finansiranja terorizma. Pakistan je preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući stavljanje u rad integrisane baze podataka koja se odnosi na sistem prijave prenosa gotovine. Pakistan je revidirao svoju procjenu rizika od finansiranja terorizma, međutim ona ne pokazuje odgovarajuće razumijevanjerizika od terorističkih organizaacija Da’esh (ISIL), Al kaida (AQ), Jamaat-ud Dawa (JuD), Falah-e-Insaniat Foundation (FiF), Lashkar-e-Taiba (LeT), Jaish-e-Mohammad (JeM), Haqqani Network (HQN) i lica povezanih sa talibanima. Pakistan treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog plana kako bi ispunio ove ciljeve, uključujući: (1) odgovarajući prikaz razumijevanja rizika koji predstavljaju gore navedene terorističke grupe i sprovođenje nadzora na osnovu pristupa zasnovanog na osjetljivosti na rizik ; (2) prikaz da se radnje na otklanjanju nedostataka i sankcije primjenjuju u slučajevima kršenja mjera SPN/FT i da su ove radnje uticale na usklađenost finansijskih institucija u odnosu na propise SPN/FT; (3) dokaz da nadležni državni organi sarađuju i preduzimaju primjenu zakonom propisanih aktivnosti na identifikaciji i sprovođenju aktivnosti protiv neleglnog pružanja usluga prenosa novca ili vrijednosti (MVTS); (4) dokaz da nadležni organi identifikuju keš kurire i sprovode kontrole nelegalnog kretanja novca i razumiju rizike upotrebe keš kurira u svrhe finansiranja terorizma; (5) unapređenje među-agencijske koordinacije uključujući i saradnju između organa iz pokrajina i federalnih organa u borbi protiv rizika od finansiranja terorizma; (6) prikaz da organi za sprovođenje zakona identifikuju i sprovde istragu u odnosu na najširi obim aktivnosti finansiranja terorizma i da su istrage finansiranja terorizma i gonjenja za ovo djelo usmjereni na označena fizička lica i subjekte, i fizička lica i subjekte koji postupaju u ime ili prema uputstvima označenih fizičkih lica i subjekata; (7) dokaz da gonjenja za finansiranje terorizma kao rezultat imaju djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije i da se unapređuju kapaciteti i podrška tužilaštvu i sudstvu; i (8) prikaz djelotvorne primjene ciljanih finansijskih sankcija (koje se oslanjaju na sveobuhvatne zakonske obaveze) protiv svih terorista, označenih u skladu sa Rezolucijama Ujedinjenih nacija broj 1267 i 1373, i onih koji u/za njihovo ime djeluju,uključujući sprečavanje podizanja i prenosa sredstava- novca, identifikovanje i zamrzavanje imovine ( pokretne ili nepokretne) i zabranu pristupa sredstvima i finansijskim uslugama; (9) dokaz da sprovođenje zakona u odnosu na kršenja ciljanih finansijskih sankcija, uključujući administativne i krivične sankcije, i da pokrajinski i federalni organi sarađuju na slučajevima sprovođenja zakona; (10) dokaz da su objekti i usluge koje posjeduje ili kontroliše označeno lice uskraćeni za svoje resurse i korišćenje istih. Uzimajući u obzir ograničeni napredak u odnosu na mjere iz akcionog plana koji je ostvaren u janurau 2019. godine, FATF poziva Pakistan da veoma brzo ispuni svoj akcioni plan a posebno onaj dio čiji je rok za ispunjenje maj 2019. godine.
Srbija
Od februara 2018. godine, Srbija se na visokom političkom nivou obavezala da sarađuje sa FATF i MONEYVAL kako bi ojačala djelotvornost njenog sistema SPN/FT i otklonila sve tehničke nedostatke. FATF je donio inicijalnu odluku da je Srbija ispunila svoj akcioni plan i odobrava posjetu na licu mjesta kako bi se provjerilo da je počela primjena reformi u sistemu SPN/FT u Srbiji i da je ista održiva i da je i dalje na snazi neophodna politička posvećenost koja će omogućiti održivu primjenu reformi u budućnosti. Precizno, Srbija sprovela sljedeće ključne reforme: (1) ažuriranje Nacionalne procjene rizika radi unapređenja boljeg razumijevanja ključnih rizika; (2) podvrgavanje nadzoru advokata, notara i kazina; primjena nadzora SPN/FT zasnovanog na procjeni rizika, i povećanje ljudskih resursa nadzornih organa u proporcionalno sa rizikom sektora; (3) primjenu CDD mjera, mjera u odnosu na politički eksponirana lica i elektronske transfere u skladu sa FATFstandardima; (4) uspostavljanje djelotvornog mehanizma koji omogućava pravovremeni pristup podacima o stvarnom vlasništvu u odnosu na pravna lica, i okvira da su ovakvi podaci odgovarajući, tačni i ažurni;(5) omogućavanje odgovarajuće i djelotvorne istrage i gonjenja trećih strana i pranja novca kao samostalnog krivičnog djela;(6) osiguravanje primjene mjera ciljanih finansijskih sankcija, bez odlaganja, u vezi sa finansiranjem terorizma, i preduzimanje proporcionalnih mjera za ne-profitne organizacije u skladu sa pristupom zasnovaniim na riziku; i (5) prikaz inicijalne primjene ciljanih finansijskih sankcija, bez odlaganja, u odnosu na finansiranje proliferacije.


Šri Lanka
Od novembra 2017. godine, kada se Šri Lanka na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i APG kako bi ojačala djelotvornost njenog sistema SPN/FT i na otklonila sve tehničke nedostatke. FATF je donio inicijalnu odluku da je Srbija ispunila svoj akcioni plan i odobrava posjetu na licu mjesta kako bi se provjerilo da je počela primjena reformi u sistemu SPN/FT u Srbiji i da je ista održiva i da je i dalje na snazi neophodna politička posvećenost koja će omogućiti održivu primjenu reformi u budućnosti. Precizno, Srbija sprovela sljedeće ključne reforme: (1) donošenje dopuna Zakona o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima kako bi se osiguralo da se međunarodna pravna pomoć može pružiti na osnovu reciprociteta; (2) objavljivanje Pravilnika za primjenu CDD mjera za ne-finnansijski sektor (DNFBP), objavljivalnje neophodnih smjernica i obezbjeđivanje da se ovaj Pravilnik primjenjuje kao dio aktivnosti nadzornih organa; (3) unapređenje nadzora zasnovanog na riziku i pristupa-saradnje sa finansijskim institucijama, visoko rizičnim dijelovima nefinansijskog sektora, uključujući i primjenu pravovremenih odvraćajućih aktivnosti propisanih zakonom i sankcija, kada je to primjenjivo; (4) obezbjeđivanje studije slučajeva i statistike kako bi se prikazalo da nadležni državni organi mogu pravovremeno prikupiti podatke o stvarnim vlasnicima pravnih lica; (5) objavljivanje revidiranog Pravilnika za trustove i potvrda da se počelo sa njegovom primjenom; i (6) uspostavljanje sistema ciljanih finansijskih sankcija kako bi se primjenjivale odgovarajuće Rezolucije SB UN u odnosu na Iran, potvrda da se počelo sa primjenom Rezolucije UN u vezi sa DNR Korejom.
Sirija
Od februara 2010. godine, kada se Sirija na visokom političkom nivou obavezala da sarađuje sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, ostvaren je značajan napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Sirija u značajnoj mjeri sprovela svoj akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući inkriminsanje finansiranja terorizma i uspostavljanje procedura za zamrzavanje imovine terorista. Iako je FATF utvrdio da je Sirija završila svoj akcioni plan po dogovoru sa FATF, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je proces primjene potrebnih reformi i aktivnosti počeo i da je održiv. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.
Trinidad u Tobago
Od novembra 2017. godine, Trinidad i Tobago se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i CFATF kako bi ojačao djelotvornost svog sistema SPN/FT i otklonio sve tehničke nedostatke. Trinidad i Tobago je preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema, uključujući stupanje na snagu dodatnih reformi sistema krivičnog pravosuđa koji će ubrzati razmatrenje slučajeva pranja novca pred sudovima. Trinidad i Tobago treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog kako bi se otklonili utvrđeni nedostaci, uključujući: (1) usvajanje i primjenu preostalih mjera za unapređenje međunarodne saradnje; (2) rješavanje pitanja u vezi sa transparentnosti stvarnog vlasništva; (3) dovršavanje zakonskih napora da se unaprijedi procesuiranje optužnica za pranje novca pred sudovima; (4) primjenu mjera nadzora zasnovanog na procjeni rizika u odnosu na ne-profitne organizacije.
Tunis
Od novembra 2017. godine, Tunis se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i MENAFATF kako bi ojačao djelotvornost svog sistema SPN/FT i otklonio sve tehničke nedostatke. Tunis je preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema, uključujući početak primjene direktnog nadzora visoko rizilnih dijelova nefinansijskog sektora – DNFBP i donošenje odluka o uspostavljanju Nacionalonog registra kompanija i odluke u vezi sa njenim sistemom primjene ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na finansiranje proliferacije. FATF još uvijek nije u potpunosti preispitao ovo pitanje jer je isto realizovano nedavno. Tunis treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog kako bi se otklonili utvrđeni nedostaci, uključujući: (1) puno uključivanje nefinansijskog sektora (DNFBP), i naročito advokata, računovođa i notara u svoj system SPN/FT ; (2) vođenje sveobuhvatnih i ažurnih privrednih registara i osigurati da su djelotvorno prikupljeni tačni i ažurni podaci dostupni organima za sprovođenje zakona; (3) prikazati da je sistema ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na terorizam potpuno funkcionalan, a posebno od strane nefinansijskog sektora i da se na odgovarajući vrši nadzor odgovarajućeg sektora ; i (5) uspostavljanje i primjena ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na finansiranje proliferacije.

Jemen
Od februara 2010. godine, Jemen se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Jemen je ostvario napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Jemen suštinski pristupio sprovođenju akcionog plana na tehničkom nivou, uključujući i: (1)adekvatno inkriminsanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2)uspostavljanje procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3)unapređenje obaveza provjere i utvrđivanja identiteta i praćenja poslovanja klijenta i prijavljivanja sumnjivih transkcija; (4) donošenje smjernica; (5) razvijanje kapaciteta za praćenje i nadzor kod organa koji nadziru finansijski sektor i finansijsko-obavještajne službe; i (6)uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe. Iako je FATF utvrdio da je Jemen ispunio svoj akcioni plan u dogovoru sa FATF-om, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li su tražene reforme i aktivnosti počele i da su održive. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2019.html