Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Datum objave: 20.03.2018 13:09 | Autor: uprava

Ispis Štampaj stranicu Download Download


UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU
Pariz, Francuska, 23. februar 2018. godine - Kao dio kontinuirane provjere usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako je u svakoj državi situacija različita, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.
FATF još uvek nije izvršio procijenu stanja u velikom broju država. FATF nastavlja da kontinuirano identifikuje države koje predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem.
FAFT i regionalna tijela koja funkcionišu po uzoru na FATF (FSRBs) će nastaviti da rade sa dolje navedenim državama i da izvještavaju o napretku koji je ostvaren po pitanju uočenih nedostataka. FATF poziva ove države da efikasno primjenjuju akcione planove i to u predloženim vremenskim okvirima. FATF će pažljivo nadzirati primjenu ovih akcionih planova i podsticati svoje članice da razmotre informacije navedene u daljem tekstu.

Države sa strateškim nedostacima
Etiopija
Irak
Srbija
Šri Lanka
Sirijа
Trinidad i Tobago
Tunis
Vanuatu
Јеmen

Države koje više ne podliježu trajnom procesu FATF-a za usklađivanje na globalnom nivou
Bosna i Hercegovina


Etiopija
U februaru 2017. godine, Etiopija se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i ESAAMLG na jačanju svoje djelotvornosti i otkloniti sve tehničke nedostatke. Etiopija je preduzela odrđene korake u cilju unapređenja svog Sistema SPN/FT, uklučujući podizanje svijesti- obuku za ne- finansijske institucije i profesije, koje su zakonom utvrđene kao obveznici-DNFBPs (u daljem tekstu: nefinansijski sektor), regulatorna tijela i istražne organe, i proslijeđivanje obveznicima lista sankcija Ujedinjenih nacija bez odlaganja. Etiopija treba da nastavi da radi na implementaciji akcionog plana kako bi ostvarila ove ciljeve, uključujući i: (1) punu implementaciju rezultata nacionalne procjene rizika; (2) potpuno uključivanjem lica iz ne-finansijskog sektora u sistem za SPN/FT; (3) obezbjeđivanjem da prihodi i sredstva stečena od izvršenja krivičnih djela budu konfiskovana; (4) dosljednu primjenu ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa terorizmom i srazmjerno regulisanje neprofitnih organizacija u skladu sa pristupom zasnovanim na riziku i (5) uspostavljanje i primjenu ciljanih finansijskih sankcija vezano za oružje za masovno uništenje.

Irak
Od oktobra 2013. godine, Irak se na visokom političkom nivou obavezao da sarađuje sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Irak je nakon toga preduzeo korake u cilju uapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući i: (1) odgovarajuće kriminalizovanje pranja novca i finansiranja terorizma; 2) uspostavljanje odgovarajućeg zakonskog okvira za otkrivanje, pronalaženje i zamrzavanje imovine terorista; (3) uspostavljanje djelotvorne primjene mjera provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta(CDD mjera); (4) uspostavljanje potpuno operativne i funkcionalno djelotvorne finansijsko obavještajne službe djelo uslova da sve finansijske institucije podliježu obavezi prijavljivanja sumnjivih transakcija; i (5) uspostavljanje odgovarajućih obaveza izvještavanja o sumnjivim transakcijama; i (6) uspostavljanje adekvatnog programa za kontrolu i nadzor nad svim finansijskim institucijama. FATF će obaviti posjetu na licu mjesta kako bi potvrdio da se sprovodie navedene reforme i da je njihovo sprovođenje održivo.

Srbija
U februaru 2018. godine, Srbija se na visokom političkom nivou obavezala da sarađuje sa FATF i MONEYVAL kako bi ojačala djelotvornost njenog sistema SPN/FT i na otklonila sve tehničke nedostatke. Srbija će raditi na implementaciji svog akcionog plana kako bi ispunila ove ciljeve, uklučujući: (1) ažuriranje Nacionalne procjene rizika kako bi se bolje razumjeli ključni rizici; (2) da nadzoru podliježu advokati, notari i kazina; primjena pristupa nadzora SPN/FT zasnovanog na riziku , i povećanje broja zaposlenih koji vrše nadzor proporcionalno sektorskom riziku; (3) primjenu mjera u vezi sa provjerom i utvrđivanjem identiteta i praćenjem poslovanja klijenta (CDD mjera), politički eksponiranim licima i elektronskim transferima u skladu sa FATF standardima; (4) utvrđivanje djelotvornog mehanizma kako bi se osigurao pravovremeni pristup podacima o stvarnom vlasništvu u odnosu na pravna lica, i okvir koji osigurava da su ovaki podaci odgovarajući, tačni i ažurni; (5) osiguravanjem odgovarajuće i djelotvorne istrage i gonjenje za krivično djelo pranje novca počinjeno preko treće strane i kao samostalno krivično djelo; (6) osiguravanje primjene mjera ciljanih finansijskih sankcija, bez odlaganja, u vezi sa finansiranjem terorizma, obezbjeđivanje smjernica za obveznike i preduzimanje proporcionalnih njera za ne-profitne organizacije u skladu sa pristupom zasnovaniim na riziku; i (7) osiguravanje primjene ciljanih finansijskih sankcija, bez odlaganja, u odnosu na finansiranje proliferacije.

Šri Lanka
Od novembra 2017. godine, Šri Lanka se na visokom političkom nivou obavezala da sarađuje sa FATF i APG kako bi ojačala djelotvornost njenog sistema SPN/FT i na otklonila sve tehničke nedostatke. Šri Lanka je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući objavljivanje propisa primjene mjera provjere i utvrđivanja identiteta i praćenja poslovanja klijenta (CDD mjere) za nefinansijski sektor ( DNFBP). Šri Lanka treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog plana kako bi otklonila utvrđene nedostatke, uključujući: (1) usvajanje izmjena u odnosu na Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima kako bi se osiguralo da se uzajamna pravna pomoć može obezbijediti po osnovu reciprociteta; (2) objavljivanje svih neophodnih smjernica i osiguravanje, kroz vršenje nadzora, da se počelo sa primjenom pravila provjere i utvrđivanja identiteta i praćenja poslovanja klijenta (CDD mjera); (3) unaprijediti nadzor zasnovan na riziku i saradnju i obuku u odnosu na finansijske institucije i visoko rizične ne-finansijske institucije, uključujući potpunu, pravovremenu i odvraćajuću primjenu zakonom propisanih aktivnosti i sankcija, na odgovarajući način; (4) obezbijediti studije slučajeva i statistiku kako bi se prikazalo da nadležni državni organi mogu pravovremeno prikupiti podatke o stvarnim vlasnicima pravnih lica; (5) objavljivanje revidirannog Uredbe o trustovima i prikazati da je njena primjena počela begun; i (6) uspostaviti sistem ciljanih finansijskih sankcija kako bi se primjenjivale odgovarajuće Rezoslucije SB UN u odnosu na Iran, i prikazati njegovu djelotvornu primjenu, kao i primjenu Regulative UN u odnosu na Sjevernu Koreju.

Sirija
Od februara 2010. godine, Sirija se na visokom političkom nivou obavezala da sarađuje sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, ostvarem značajan napredak u unapređenju svog režima SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Sirija u značajnoj mjeri sprovela svoj akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući inkriminsanje finansiranja terorizma i uspostavljanje procedura za zamrzavanje imovine terorista. Iako je FATF utvrdio da je Sirija završila svoj akcioni plan po dogovoru sa FATF, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je proces primjene potrebnih reformi i aktivnosti počeo i da se nastavlja. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.

Trinidad u Tobago
Od novembra 2017. godine, Trinidad i Tobago se na visokom političkom nivou obavezao da sarađuje sa FATF i CFATF kako bi ojačao djelotvornost svog sistema SPN/FT i otklonio sve tehničke nedostatke. Trinidad i Tobago je preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema, uključujući usvajanje Strategije za borbu protiv terorizma od strane Nacionalnog savjeta, usvajanje Politike prioritizacije slučajeva i unapređenje zakonodavstva u odnosu na veliki broj oblasti. Trinidad i Tobago treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog kako bi se otklonili utvrđeni nedostaci, uključujući: (1) usvajanje i primjenu odgovarajućih mjeraa za unapređenje međunarodne saradnje; (2) rješavanje pitanja u vezi sa transparentnosti i stvarnim vlasništvom; (3) dovršavanje zakonskih napora da se unaprijedi procesuiranje optužnica za pranje novca pred sudovima; (4) preduzimanje mjera za unapređenjepronalaženja i konfiskacije sredstava stečenih od kriminala; (5) prioritizacija i gonjenje u slučajevima finansiranja terorizma kada do njih dođe; (6) usvajanje neophodnih izmjena u vezi sa ciljanim finansijskim sankcijama i primjenu mjera nadzora ne-profitnih organizacija na osnovu rizika; i (7) izrada, usvajanje i primjena odgovarajućeg okvira za borbu protiv finansiranja proliferacije.

Tunis
Od novembra 2017. godine, Tunis se na visokom političkom nivou obavezao da sarađuje sa FATF i MENAFATF kako bi ojačao djelotvornost svog sistema SPN/FT i otklonio sve tehničke nedostatke. Tunis je preduzeo preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema, uključujući objavljivanje uredbe za primjenu ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa terorizmom, pripremu pravilnika za nadzor u oblasti SPN/FT, sprovođenje obuke u vezi sa nadzorom SPN/FT za nadležne organe i povećanje broja zaposlenih u finansijsko obavještajnoj službi. Tunis treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog kako bi se otklonili utvrđeni nedostaci, uključujući: (1) primjenu nadzora u oblasti SPN/FT zasnovanog na riziku u odnosu na finansijski i puno uključivanje nefinansijskog sektora (DNFBP) u svoj system SPN/FT ; (2) vođenje sveobuhvatnih i ažurnih privrednih registara i jačanje sistema sankcija za kršenje obaveze transparentnosti; (3) unapređenje djelotvornosti sistema obrade izvještaja o sumnjivim transakcijama kroz dodjeljivanje odgovarajućih resursa finansijsko obavještajnoj službi; (4) puno uspostavljanje Sistema ciljanih finansijskih sankcija vezanih za terorizam i odgovarajući nadzor sektora koji se odnosi na udruženja; i (5) uspostavljanje i primjena ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na oružije za masovno uništenje.

Vanuatu
U februaru 2016.godine, Vanuatu se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i APG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Vanuatu nastavlja da ispunjava svoj akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući i: (1) odgovarajuću inkriminaciju pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i primjenu odgovarajućih procedura za konfiskaciju imovine povezane sa pranjem novca; (3) uspostavljanje i primjenu odgovarajućeg zakonodavnog okvira za utvrđivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista i primjenu ostalih sankcija u skladu sa rezolucijama SB UN; (4) uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorne finansijsko-obavještajne službe; (5) jačanje preventivnih mjera, uključujući i mjere koje se odnose na elektronske transfere; (6) uspostavljanje transparentnosti u finansijskom sektoru i u odnosu na pravna lica i aranžmane; (7) primjenu odgovarajućeg programa nadzora u oblasti SPN/FT nad cijelim finansijskim sektorom i trustovima i pružaocima usluga osnivanja kompanija; i (8) uspostavljanjem odgovarajućih kanala za međunarodnu saradnju i koordinaciju politika i aktivnosti na nacionalnom nivou u odnosu na utvrđene rizike i djelotvornu primjenu tih mjera. FATF podstiče Vanuatu da nastavi sa implementacijom svog Akcionog plana u cilju otklanjanja nedostataka u sistemu za SPN/FT. FATF će realizovati posjetu na licu mjesta kako bi potvrdio da je primjena navedenih reformi počela i da se nastavlja.

Jemen
Od februara 2010. godine, Jemen se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Jemen je ostvario napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Jemen suštinski pristupio sprovođenju akcionog plana na tehničkom nivou, uključujući i: (1)adekvatno inkriminsanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2)uspostavljanje procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3)unapređenje obaveza provjere i utvrđivanja identiteta i praćenja poslovanja klijenta i prijavljivanja sumnjivih transkcija; (4) donošenje smjernica; (5) razvijanje kapaciteta za praćenje i nadzor kod organa koji nadziru finansijski sektor i finansijsko-obavještajne službe; i (6)uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe. Iako je FATF utvrdio da je Jemen ispunio svoj Akcioni plan u dogovoru sa FATF-om, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je u toku proces primjene potrebnih reformi i aktivnosti. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.Države koje više ne podliježu trajnom procesu FATF-a za usklađivanje na globalnom nivou
Bosna i Hercegovina
FATF pozdravlja značajan napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla kod unapređenja sistema SPN/FT i konstatuje da je Bosna i Hercegovina uvela pravni i regulatorni okvir kako bi ispunila obaveze iz Akcionog plana u odnosu na strateške nedostatke koje je FATF utvrdio u junu 2015. godine. Stoga Bosna i Hercegovina više nije predmet praćenja od strane FATF-a u okviru trajnog procesa usklađivanja sa standardima za SPN/FT Bosna i Hercegovina će raditi sa MONEYVAL-om kako bi unaprijedila svoj okvir u odnosu na SPN/FT. http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2018.html