Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Datum objave: 10.07.2017 14:24 | Autor: uprava

Ispis Štampaj stranicu Download Download


UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Valensija, 23. jun 2017. godine - Kao dio kontinuirane provjere usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako je u svakoj državi situacija različita, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

 

FATF još uvek nije ponovo procijenio stanje u velikom broju država. FATF nastavlja da kontinuirano identifikuje države koje predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem.  

 

FAFT i regionalna tijela koja funkcionišu po uzoru na FATF (FSRBs) će nastaviti da rade sa dolje navedenim državama i da izvještavaju o napretku koji je ostvaren po pitanju uočenih nedostataka. FATF poziva ove države da efikasno primjenjuju akcione planove i to u predloženim vremenskim okvirima. FATF će pažljivo nadzirati primjenu ovih akcionih planova i podsticati svoje članice da razmotre informacije navedene u daljem tekstu.

Države sa strateškim  nedostacima

 

Države koje više ne podliježu trajnom procesu FATF-a za usklađivanje na globalnom nivou   

Bosna i Hercegovina
Etiopija
Irak
Sirijа
Ugandа
Vanuatu
Је
men

 

Аvganistan
Lаоs

Bosna i Hercegovina

U junu 2015. godine, Bosna i Hercegovina se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i  Komitetom MONEYVAL-a  na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od februara 2017. godine Bosna i Hercegovina je usvojila nekoliko zakona, uključujući i izmjene i dopune krivičnih zakona i zakona koji regulišu finansijski sektor. FATF će morati da provjeri konačne verzije ovih zakona kako bi utvrdio u kojoj mjeri se njima otklanjaju određeni nedostaci, uključujući i: (1) usklađivanje inkriminacije finansiranja terorizma i pranja novca u Krivičnom zakoniku Bosne I Hercegovine; (2) uvođenje adekvatnih procedura za trajno oduzimanje imovine,  i (3) uvođenje adekvatnog okvira za vršenje nadzora. Bosna i Hercegovina će morati da nastavi sa napretkom u primjeni adekvatnih i odgovarajućih  mjera za neprofitni sektor i kontrolu prenosa gotovog novca preko državne granice. FATF podstiče Bosnu i Hercegovinu da nastavi sa sprovođenjem Akcionog plana  u cilju otklanjanju preostalih nedostatka u sistemu SPN/FT.

Etiopija

U februaru 2017. godine, Etiopija se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i  ESAAMLG na jačanju svoje djelotvornosti i otkloniti sve tehničke nedostatke. Etiopija će raditi na implementaciji akcionog plana kako bi ostvarila ove ciljeve, uključujući i: (1) implementaciju rezultata nacionalne procjene rizika; (2) potpuno uključivanjem označenih fizičkih i pravnih lica izvan finansijskog sektora u sistem za SPN/FT; (3) obezbjeđivanjem da prihodi i sredstva stečena od izvršenja krivičnih djela budu konfiskovana; (4) dosljednu primjenu ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa terorizmom i srazmjerno regulisanje neprofitnih organizacija u skladu sa pristupom zasnovanim na riziku i (5) uspostavljanje i primjenu ciljanih finansijskih sankcija vezano za oružje za masovno uništenje. FATF podstiče Etiopiju da nastavi sa primjenom Akcionog plana kako bi se otklonili nedostaci u sistemu SPN/FT.

Irak

U oktobru 2013. godine, Irak se na visokom političkom nivou obavezao da sarađuje sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od febriara 2017. godine  Irak je preduzeo je korake u cilju uapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući i: (1) dalju implementaciju zakonskog okvira i odgovarajućih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (2) obezbjeđivanjem uslova da sve finansijske institucije podliježu odgovarajućoj obavezi sprovođenja mjera provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta(CDD mjera); (3) obezbjeđivanjem uslova da sve finansijske institucije podliježu obavezi prijavljivanja sumnjivih transakcija; i (4) uspostavljanjem i primjenom adekvatnog programa za kontrolu i nadzor nad svim finansijskim institucijama. FATF podstiče Irak da nastavi  sa primjenom Akcionog plana radi na otklanjanju nedostatka u sistemu SPN/FT.

Sirija

Od februara 2010. godine, kada se na visokom političkom nivou obavezala da sarađuje sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Sirija je ostvarila značajan napredak u unapređenju svog režima SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Sirija u značajnoj mjeri sprovela svoj Akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući inkriminsanje finansiranja terorizma i uspostavljanje procedura za zamrzavanje imovine terorista. Iako je FATF utvrdio da je Sirija završila svoj akcioni plan po dogovoru sa FATF, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je proces primjene potrebnih reformi i aktivnosti u toku. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.

Uganda

Od februara 2014. godine, kada se Uganda na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i ESAAMLG, na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Uganda u znatnoj mjeri sprovodi akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući i: (1) odgovarajući način inkriminisanja finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje adekvatnih procedura za zamrzavanje imovine terorista u skladu sa rezolucijama SB UN 1267,1373 i pratećim rezolucijama; (3) obezbijeđivanjem uslova da sve finansijske institucije podliježu odgovarajućoj obavezi vođenja evidencija; (4) uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorne funkcionalne finansijsko obavještajne službe; (5) uvođenje odgovarajućeg pravnog okvira koji će omogućiti nadležnim organima da pružaju širok spektar međunarodne pravne pomoći; i (6) obezbijeđivanjem  da postoje odgovarajući zakoni i procedure koji regulišu međunarodnu saradnju za finansijsko obavještajnu službu i nadzorne organe. FATF će sprovesti posjetu na licu mjesta da bi potvrdio da je u toku process primjene traženih reformi i radnji kako bi se otklonili nedostaci koje je FATF prethodno utvrdio. 

Vanuatu

U februaru 2016.godine, Vanuatu se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i APG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od februara 2017. godine, Vanuatu preduzima korake za unapređenje sistema SPN/FT, uključujući 12 zakona o izmjenama i dopunama zakona i naovi zakon o ciljanim finansijskim sankcijama, koji su stupili na snagu. FATF će morati da provjeri konačne verzije ovih zakona. Vanuatu treba da nastavi da radi na primjeni Akcionog plana kako bi otklonio te nedostatke, uključujući i: (1) procjenom i odgovorom na rizike od finansiranja terorizma iz  inostranstva; (2) odgovarajućom inkriminacijom pranja novca i finansiranja terorizma; (3) uspostavljanjem i primjenom odgovarajućih procedura za konfiskaciju imovine povezane sa pranjem novca; (4) uspostavljanjem i primjenom odgovarajućeg zakonodavnog okvira za utvrđivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista I sprovođenje ostalih sankcija u skladu sa rezolucijama SB UN; (5) uspostavljanjem potpuno operativne i djelotvorne finansijsko-obavještajne službe; (6) jačanjem preventivnih mjera, uključujući i mjere koje se odnose na elektronske transfere; (7) uspostavljanjem transparentnosti u finansijskom sektoru i u odnosu na pravna lica i aranžmane; (8) primjenom odgovarajućeg programa nadzora u oblasti SPN/FT nad cijelim finansijskim sektorom i trustovima i pružaocima usluga osnivanja kompanija; i (9) uspostavljanjem odgovarajućih kanala za međunarodnu saradnju i koordinaciju politika i aktivnosti na nacionalnom nivou u odnosu na utvrđene rizike i djelotvornu primjenu tih mjera. FATF podstiče Vanuatu da nastavi sa implementacijom svog Akcionog plana u cilju otklanjanja nedostataka u sistemu za SPN/FT.

Jemen

Od februara 2010. godine, kada se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Jemen je ostvario napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Jemen suštinski pristupio sprovođenju akcionog plana na tehničkom nivou, uključujući adekvatno inkriminsanje pranja novca i finansiranja terorizma; uspostavljanje procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; unapređivanje obaveza provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta i prijavljivanja sumnjivih transkcija; donošenje smjernica; razvijanje kapaciteta za praćenje i nadzor  kod organa koji nadziru finansijski sektor i finansijsko-obavještajne službe;  i uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe. Iako je FATF utvrdio da je Jemen ispunio svoj Akcioni plan u dogovoru sa FATF-om, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je u toku proces primjene potrebnih reformi i aktivnosti. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.

 

 Države koje više ne podliježu trajnom procesu FATF-a za usklađivanje na globalnom nivou

Avganistan

FATF pozdravlja značajan napredak koji je Avganistan postigao kod unapređenja Sistema SPN/FT i konstatuje da je Avganistan uveo pravni i regulatorni okvir kako bi ispunio obaveze iz Akcionog plana u  odnosu na strateške nedostatke koje je FATF utvrdio u junu 2012. godine. Stoga Avganistan više nije predmet praćenja od strane FATF-a u okviru trajnog procesa usklađivanja sa standardima za SPN/FT. Avganistan će raditi sa APG u nastavku rešavanja niza pitanja vezanih za SPN/FT, a koja su utvrđena u izvještaju o evaluaciji, a posebno na punoj primjeni propisa o prenosu gotovine preko državne granice na zvaničnim kopnenim graničnim prelazima.

NDR Laos

 FATF pozdravlja značajan napredak koji je Laos postigao u unapređenju režima za SPN/FT i konstatuje da je Laos uveo pravni i regulatorni okvir kako bi ispunio obaveze iz akcionog plana u vezi sa strateškim nedostacima koje je FATF utvrdio u januaru 2015. godine. Stoga Laos više ne podliježe nadzoru od strane FATF-a u okviru trajnog procesa usklađivanja sa standardima za SPN/FT. Lao će raditi sa APG u nastavku rešavanja niza pitanja u odnosu na SPN/FT, a koja su utvrđena u izvještaju o evaluaciji.

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2017.html