Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

Unapređivanje globalne usklađenosti SPN/FT: kontinuirani proces – 23. oktobar 2015. godine

Datum objave: 16.11.2015 12:35 | Autor: uprava

Ispis Štampaj stranicu Download DownloadPariz, 23. oktobar 2015 - Kao dio kontinuirane kontrole usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je do sada identifikovao sledeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su one izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.
FATF još uvek nije ponovo procijenio stanje u velikom broju država. FATF nastavlja da kontinuirano identifikuje dodatne države koje predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem.
FAFT i regionalna tijela slična FATF (kao što je FRRBs) će nastaviti da rade sa dolje navedenim državama i da izvještavaju o napretku koji je ostvaren po pitanju uočenih nedostataka. FATF poziva ove države da završe implementaciju akcionih planova ekspeditivno i u okviru predloženih rokova. FATF će pažljivo nadzirati implementaciju ovih akcionih planova i podsticati svoje članice da razmotre informacije navedene u daljem tekstu.
Avganistan
Alžir
Angola
Bosna i Hercegovina
Irak
Gvajana

Panama
Papua Nova Gvineja Sirija
Uganda
Jemen
Države koje ne postižu zadovoljavajući napredak
Laos
Države koje više ne podliježu FATF kontinuiranom procesu unapređivanja globalne usklađenosti SPN/FT sistema na globalnom nivou
Ekvador
Sudan


Avganistan
U junu 2012. godine, Avganistan se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i APG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od juna 2015. godine Avganistan preduzeo korake u cilju unapređenja svog režima SPN/FT, uključujući i donošenje propisa o stručnosti i primjerenosti (fit&proper) za finansijske institucije, i propise o prijavljivanju prenosa gotovine i hartija od vrijednosti na donosioca preko granice. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPN/FT još uvijek postoje. Avganistan treba da nastavi sa radom na implementaciji akcionog plana, uključujući i da: (1) dalje implementira odgovarajući zakonski okvir za otkrivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; (2) implementira odgovarajući programi za nadzor svih finansijskih sektora u vezi sa SPN/FT; i (3) uspostavi i implementira djelotvorne kontrole prekograničnih gotovinskih transakcija. FATF podstiče Avganistan da otkloni ove nedostatke i nastavi sa implementacijom svoakcionog plana.
Alžir
Od oktobra 2011. godine, kada se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Alžir je ostvario napredak u unapređenju svog režima SPN/FT. Alžir je u značajnoj mjeri sproveo svoj akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući i da: (1) adekvatno inkriminiše finansiranje terorizma; (2) uspostavi odgovarajući zakonodavni okvir i procedure za utvrđivanje, praćenje i zamrzavanje terorističkih sredstava; (3) unaprijedi i proširi obaveze provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenata (CDD), kao i da obezbijedi da se ove obaveze primjenjuju na sve finansijske institucije; (4) uspostavi potpuno operativnu i djelotvornu finansijsko-obaveštajnu službu; i (5) usvoji odgovarajuće odredbe za međunarodnu pravnu pomoć. FATF će izvršiti kontrolu na licu mjesta da bi potvrdio da je proces primjene obaveznih reformi i aktivnosti u toku, sa ciljem otklanjanja nedostataka koje je FATF ranije prepoznao.
Angola
Od juna 2010. godine i februara 2013.godine, kada se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i ESAAMLG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Angola je ostvarila napredak u unapređenju svog režima SPN/FT. Angola je u značajnoj mjeri sprovela svoj akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući: (1) adekvatno inkriminisanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje odgovarajućeg zakonodavnog okvira i procedura za zaplijenu i konfiskaciju sredstava povezanih sa pranjem nova i utvrđivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorne finansijsko-obaveštajne službe; (4) unapređenje CDD mjera; (5) obezbjeđenje da postoji odgovarajući zakonski osnov koji omogućava međunarodnu pravnu pomoć u vezi sa SPN/FT; i (6) ratifikovanje UN Konvencije za suzbijanje finansiranja terorizma i UN Konvencije o transnacionalnom organizovanom kriminalu. FATF će izvršiti kontrolu na licu mjesta da bi potvrdio da je proces primjene obaveznih reformi i aktivnosti u toku, sa ciljem otklanjanja nedostataka koje je FATF ranije prepoznao.
Bosna i Hercegovina
U junu 2015. godine, Bosna i Hercegovina se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i MONEYVAL-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci i dalje postoje. Bosna i Hercegovina bi trebalo da nastavi sa implementacijom svog akcionog plana, da bi otklonila ove nedostatke, uključujući i da: (1) potpuno inkriminiše finansiranje terorizma; (2) uspostavi i implementira odgovarajući pravni okvir za zamrzavanje imovine u skladu sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN 1373; (3) implementira odgovarajući nadzorni okvir; (4) implementira odgovarajuće mjere SPN/FT za neprofitni sektor; (5) uspostavi i implementira odgovarajuće kontrole prenosa gotovine preko granice; (6) usaglasi inkriminisanje pranja novca u svim krivičnim zakonicima; i (7) obezbijedi odgovarajuće procedure za konfiskaciju imovine. FATF podstiče Bosnu i Hercegovinu da radi na otklanjanju preostalih nedostatka i nastavi sa procesom implementacije svog akcionog plana.
Irak
U oktobru 2013. godine, Irak se na visokom političkom nivou obavezao da sarađuje sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od juna 2015. godine, Irak je preduzeo korake za unapređenje svog režima SPN/FT, uključujući i dobijanje odobrenja od Skupštine za novi zakon o SPN/FT. S obzirom da je nedavno usvojen, FATF nije izvršio procjenu novog zakona i u skladu sa tim FATF još uvijek nije utvrdio u kom obimu se isti odnosi na sljedeća pitanja: (1) adekvatno inkriminsanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementacija odgovarajućeg zakonskog okvira i procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) obezbjeđenje da sve finansisjke institucije podliježu odgovarajućim CDD mjerama; (4) uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe; 5) obezbjeđenje da sve finansijske institucije podliježu obavezi prijavljivanja sumnjivih transakcija; i (6) uspostavljanje i implementiranje adekvatnog programa za nadzor nad cijelim finansijskim sektorom. FATF podstiče Irak da radi na otklanjanju nedostatka u sistemu SPN/FT implementacijom svog akcionog plana.
Gvajana
U oktobru 2014.godine, Gvajana se na visokom političkom nivou obavezala da sarađuje sa FATF i CFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od juna 2015. godine, Gvajana je preduzela korake za unapređenje svog režima SPN/FT, uključujući i usvajanje dopuna Zakona o SPN/FT 2015. godine. Međutim, FATF je utvrdio da su određeni strateški nedostaci i dalje prisutni. Gvajana treba da nastavi sa radom na implementaciji akcionog plana sa ciljem otklanjanja tih nedostataka, uključujući i da: (1) uspostavi i implementira adekvatni zakonski okvir za otkrivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; (2) uspostavi potpuno operativnu i djelotvornu finansijsko-obavještajnu službu; (3) utvrdi djelotvorne mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenata i unapređenja finansijske transparentnosti; i (4) primijeni odgovarajući nadzorni okvir. FATF podstiče Gvajanu da radi na otklanjanju nedostatka u sistemu SPN/FT implementacijom svog akcionog plana.
Panama
Od juna 2014. godine, kada se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i GAFILAT na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Panama je ostvarila značajan napredak u unapređenju svog režima SPN/FT. Panama je u značajnoj mjeri sprovela svoj akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući: (1) adekvatno inkriminsanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje odgovarajućeg pravnog okvira za zamrzavanje imovine terorista; (3) uspostavljanje djelotvornih mjera provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta u cilju poboljšanja transparentnosti; (4) uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe; (5) utvrđivanje obaveze prijavljivanja sumnjivih transakcija za sve finansijske institucije i označena fizička i pravna lica izvan finansijskog sektora; i (6) obezbjeđivanje djelotvornih mehanizama za međunarodnu saradnju. FATF će izvršiti kontrolu na licu mjesta da bi potvrdio da je proces primjene obaveznih reformi i aktivnosti u toku, sa ciljem otklanjanja nedostataka koje je FATF ranije prepoznao.
Papua Nova Gvineja
U februaru 2014. godine, Papua Nova Gvineja se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i APG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od juna 2015.godine, Papua Nova Gvineja je preduzela korake za unapređenje svog režima SPN/FT, uključujući i dobijanje odobrenja od Parlamenta za dopunu Krivičnog zakonika, zakona o SPN/FT, uspostavljanje zakonodavnog okvira koji omogućava zamrzavanje imovine terorista i sistem prijavljivanja prilikom prelaska granice. PNG će morati da usvoji ove zakone i FATF će da razmotri njihove konačne verzije. Stoga, FATF još uvijek nije utvrdio u kom obimu se ti zakoni odnose na sljedeća pitanja: (1) adekvatno inkriminisanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementaciju odgovarajućih procedura za konfiskaciju imovine povezane sa pranjem novca; (3) uspostavljanje i implementaciju odgovarajući zakonski okvir za otkrivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; (4) uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe; (5) utvrđivanje obaveze prijavljivanja sumnjivih transakcija; (6) implementiranje adekvatnog programa nadzora nad svim finansijskim sektorima; i (7) uspostavljanje i implementacija efikasne kontrole prekograničnih gotovinskih transakcija. FATF podstiče Papua Novu Gvineju da radi na otklanjanju nedostataka u sistemu za SPN/FT i nastavi sa procesom implementacije akcionog plana.
Sirija
Od februara 2010. godine, kada se na visokom političkom nivou obavezala da sarađuje sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Sirija je ostvarila značajan napredak u unapređenju svog režima SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Sirija je u značajnoj mjeri sprovela svoj akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući inkriminsanje finansiranja terorizma i uspostavljanje procedura za zamrzavanje imovine terorista. Iako je FATF utvrdio da je Sirija završila svoj akcioni plan po dogovoru sa FATF, zbog sigurnosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je proces primjene potrebnih reformi i aktivnosti u toku sa ciljem otklanjanja nedostataka koje je ranije prepoznao. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i sprovešće kontrolu na licu mjesta čim to bude moguće.

Uganda
U februaru 2014. godine, Uganda se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i ESAAMLG, na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci i dalje postoje. Uganda bi trebalo da nastavi sa implementacijom svog akcionog plana, da bi otklonila ove nedostatke, uključujući da: (1) adekvatno inkriminiše finansiranje terorizma; (2) uspostavi i implementira adekvatne zakonske okvire i uspostavi procedure za otkrivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; (3) obezbijedi da sve finansijske institucije podliježu odgovarajućoj obavezi vođenja evidencija; (4) uspostavi potpuno operativnu i djelotvorno funkcionalnu finansijsko obavještajnu službu (FOS); (5) obezbijedi postojanje odgovarajuće obaveze prijavljivanja sumnjivih transakcija; (6) obezbijedi adekvatan i efikasan program nadzora nad cijelim finansijskim sektorom; i (7) obezbijedi postojanje odgovarajućih zakona i procedura koje regulišu međunarodnu saradnju za finansijsko obavještajnu službu i nadzorne organe. FATF podstiče Ugandu da otkloni nedostatke u sistemu za SPN/FT i nastavi sa implementacijom svog akcionog plana.
Jemen
Od februara 2010. godine, kada se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Jemen je ostvario napredak u unapređenju svog režima SPN/FT. U junu 2014.godine, FATF je utvrdio da je Jemen u značajnoj mjeri sproveo svoj akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući adekvatno inkriminsanje pranja novca i finansiranja terorizma; uspostavljanje procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; unapređivanje obaveza provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta i prijavljivanja sumnjivih transkcija; donošenje smjernica; izgradnja i monitoring nadzornih kapaciteta organa koji nadziru finansijski sektor i finansijsko-obavještajne službe; i uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe (FOS). Iako je FATF utvrdio da je Jemen izradio svoj akcioni plan u dogovoru sa FATF-om, zbog sigurnosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je proces primjene potrebnih reformi i aktivnosti u toku sa ciljem otklanjanja nedostataka koje je ranije prepoznao. FATF će nastaviti da nagleda situaciju.
Države koje ne postižu zadovoljavajući napredak
FATF još uvijek nije uvjeren da je sljedeća država postigla zadovoljavajući napredak u odnosu na akcioni plan koji je izradila u saradnji sa FATF-om. Nije se pristupilo radu na najznačajnijim stavkama i/ili većini stavki iz akcionog plana. Ukoliko ova država ne preduzme odgovarajuće aktivnosti u cilju implementacije značajnih komponenti iz akcionog plana do juna 2015.godine, FATF će ovu državu označiti kao državu koja nije usklađena sa utvrđenim akcionim planom i pozvaće svoje članice da razmotre rizike koji proističu iz nedostataka povezanih sa ovom državom.
NDR Laos
Uprkos tome što se NDR Laos na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF i APG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, FATF još uvijek nije uvjeren da je Laos ostvario zadovoljavajući napredak u unapređenju svog režima SPN/FT, i određeni strateški nedostaci SPN/FT su još uvijek prisutni. NDR Laos treba da nastavi sa implementacijom svog akcionog plana kako bi otklonio ove nedostatke, tako što će: (1) adekvatno inkriminisati pranje novca i finansiranje terorizma; (2) uspostaviti i implementirati odgovarajuće procedure za konfiskaciju sredstava povezanih sa pranjem novca; (3) uspostaviti i implementirati odgovarajući zakonski okvir za otkrivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; (4) utvrditi obavezu prijavljivanja sumnjivih transakcija; (5) implementirati odgovarajuće nadzorne programe SPN/FT za sve finansijske sektore; i (6) implementirati efikasne kontrole prekograničnih gotovinskih transakcija. FATF podstiče NDR Laos da radi na otklanjanju nedostataka u sistemu za SPN/FT i nastavi sa procesom implementacije svog akcionog plana.
Države koje više ne podliježu FATF-ovom kontinuiranom procesu usklađenosti SPN/FT sistema na globalnom nivou
Ekvador
FATF pozdravlja značajan napredak koji je Ekvador postigao na planu unapređenja svog režima SPN/FT i primjećuje da je ova država uspostavila zakonski i regulatorni okvir sa ciljem ispunjavanja obaveza iz akcionog plana, da bi otklonila strateške nedostatke koje je FATF utvrdio u junu 2010. godine. Stoga, Ekvador više ne podliježe procesu nadgledanja od strane FATF u skladu sa kontinuiranim procesom usklađenosti SPN/FT sistema na globalnom nivou. Ekvador će sarađivati sa GAFILAT u svom daljem radu na uklanjanju svih nedostataka u oblasti SPN/FT, koji su utvrđeni u evalucionom izvještaju.
Sudan
FATF pozdravlja značajan napredak koji je Sudan postigao na planu unapređenja svog režima SPN/FT i primjećuje da je ova država uspostavila zakonski i regulatorni okvir sa ciljem ispunjavanja obaveza iz akcionog plana, da bi otklonila strateške nedostatke koje je FATF utvrdio u februaru 2010. godine. Stoga, Sudan više ne podliježe procesu nadgledanja od strane FATF u skladu sa kontinuiranim procesom usklađenosti SPN/FT sistema na globalnom nivou. Sudan će sarađivati sa MENAFATF u svom daljem radu na uklanjanju svih nedostataka u oblasti SPN/FT, koji su utvrđeni u evalucionom izvještaju.