Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

Izrađena je druga Nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma

Datum objave: 20.02.2021 18:50 | Autor: SSPNFT

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Kao rezultat rada u okviru Međuinstitucijalnog tima formiranog na nacionalnom nivou, u koji je bilo uključeno 84 predstavnika iz 25 institucija, uz podršku Savjeta Evrope, izrađena je druga Nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Međuinstitucionalnim timom sastavljenim od osam radnih grupa (uključujući i grupu za procjenu rizika od finansiranja terorizma), koordinirala je Finansijsko obavještajna jedinica Crne Gore.

Međunarodni standardi kroz revidiranu preporuku broj 1 FATF-a (Financial Action Task Force) definišu obavezu izrade NPR.
NPR je rađena po metodologiji Svjetske banke, na osnovu podataka prikupljenih za period 2014-2019. godine i predstavlja sveobuhvatan proces prikupljanja i analize relevantnih podataka sa ciljem da se procijeni stepen izloženosti pojedinačnih sektora i sistema u cjelini, pranju novca i finansiranju terorizma, u cilju planskog efikasnog angažovanja raspoloživih finansijskih, tehničkih i ljudskih resursa u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Dakle, NPR predstavlja sistematičan proces prikupljanja i analize relevantnih podataka sa ciljem da se procijeni stepen izloženosti države rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma. Njena svrha je detaljno sagledavanje trenutnog stanja kako bi se unaprijedio sistem sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u zemlji, u smislu efikasnog angažovanja i koordinacije raspoloživih finansijskih, tehničkih i ljudskih resursa u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i raspodjele - preusmjeravanja raspoloživih resursa sa onih oblasti gdje se utvrdi niži rizik na oblasti utvrđenog većeg rizika.

Nakon izvršene analize prikupljenih relevantnih podataka ova Nacionalna procjena rizika dala je generalnu ocjenu - srednji stepen rizika od pranja novca i nizak stepen rizika od finansiranja terorizma.

Do opšte ocjene rizika se došlo na osnovu ocjena prijetnji i ranjivosti, kako pojedinačnih segmenata sistema, tako i sistema u cjelini.

U odnosu na procjene stepena ranjivosti cjelokupnog sistema, može se zaključiti da su u najvećem dijelu utvrđene iste ranjive oblasti kao u prethodnoj NPR, te da je neophodno u kontinuitetu raditi na normativnim organizacionim i tehničkim poboljšanjima, unaprjeđenju saradnje između državnih organa, kaoi saradnje državnih organa sa obveznicima, edukaciji ljudskih resursa i unaprijeđenju statistike i sistema izvještavanja.


Na kraju dokumenta je predstavljen akcioni plan koji prati dokument, sa predlogom mjera i radnji za nadležne organe iz sistema sprječavanja i suzbijanja pranja novca i finansiranja terorizma. Navedene mjere imaju za cilj smanjenje ili eliminaciju slabosti koje su utvrđene u analizama ranjivosti sistema, kao i edukaciju službenika koji učestvuju u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.