Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Direktive Evropske unije

19.05.2006.

Direktiva 2005/60/EC Evropskog parlamenta i Savjeta

DIREKTIVA 2005/60/EC Evropskog parlamenta i Savjeta
od 26. oktobra 2005.

O prevenciji upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma

EVROPSKI PARLAMENT I SAVJET EVROPSKE UNIJE,

Uzimajući u obzir Ugovor koji je formirao Evropsku zajednicu, a naročito član 47(2), prvu i treću rečenicu, i s tim u vezi član 95.,

Uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

Uzimajući u obzir mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog vijeća [1],

Uzimajući u obzir mišljenje Evropske Centralne banke [2],

Postupajući u skladu sa procedurom postavljenom u članu 251. Ugovora [3]


Download

19.05.2006.

Direktiva 2001/97/EC Evropskog parlamenta i Savjeta

DIREKTIVA 2001/97/EC EVROPSKOG PARLAMENTA I

SAVJETA

4. decembar 2001

kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva Savjeta 91/308/EEC o sprječavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhe pranja novca


EVROPSKI PARLAMENT I SAVJET EVROPSKE UNIJE,

Polazeći od Ugovora o osnivanju Evropske zajednice, posebno od čl. 47(2), prve i treće rečenice, i čl. 95 pomenutog Ugovora,

Polazeći od prijedloga Komisije,

Polazeći od mišljenja Ekonomskog i socijalnog komiteta,

Postupajući u skladu sa procedurom navedenom u čl. 251 Ugovora, u svijetlu zajedničkog teksta odobrenog od strane Arbitražnog komiteta (Conciliation Committee) 18. septembra 2001,


Download

19.05.2006.

Direktiva Savjeta o sprječavanju upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca (91/308/EEC)

EVROPSKA UNIJA


Direktiva Savjeta o sprječavanju upotrebe finansijskog sistema
u svrhe pranja novca (91/308/EEC)SAVJET EVROPSKIH ZAJEDNICA,Polazeći od Ugovora o osnivanju Evropske ekonomske zajednice, naročito čl. 57(2), prve i treće rečenice, i čl