Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Rubrike

20.07.2021.

FATF saopštenje - Drzave pod pojačanim nadzorom, jun 2021

Države koje su pod pojačanim nadzorom aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i ista podliježe pojačanom nadzoru. Ova lista se često naziva ‘siva lista’.

20.07.2021.

FATF saopštenje - Visoko rizične države koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti – jun 2021. godine

Visoko rizične države imaju značajne strateške nedostatke u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Za sve države koje su identifikovane kao visoko rizične FATF poziva svoje članice i zahtijeva od svih država da primjene produbljene mjere identifikacije i praćenja klijenata, a u najozbiljnijim slučajevima, države se pozivaju da primjene kontramjere kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od kontinuiranih rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije (PN/FT/FP) koji proističu iz te zemlje. Ova lista se često naziva i “crna lista”.

20.07.2021.

Lista država koje ne primjenjuju standarde SPN jun 2021

U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za finansijsko obavještajne poslove objavljuje liste država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju/u nedovoljnoj mjeri primjenjuju standarde SPN/FT.

10.07.2020.

Visoko rizične države koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti – 30. jun 2020. godine

28. aprila 2020. godine, FATF je donio odluku da generalno pauzira postupak preispitivanja za uvrštavanje na listu visoko rizičnih država koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti. Stoga, FATF upućuje na listu visoko rizičnih država koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti usvojenu u februaru 2020. godine. Iako saopštenje možda nužno ne odražava noviji status u sistemima SPN/FT u Iranu i Narodnoj Demokratskoj Republici Koreji, FATF-ov poziv za preduzimanje aktivnosti u odnosu na ove visoko rizične države ostaje na snazi.

05.05.2020.

Lista država koje ne primjenjuju standarde SPN-FT

U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, imaju u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

18.11.2019.

Vlada Šri Lanke ažurirala listu označenih fizičkih i pravnih lica u skladu sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1373

Ovdje možete preuzeti ažuriranu listu vlade Šri Lanke označenih fizičkih lica, grupa i pravnih lica u skladu sa Regulativom UN broj 1 od 2012. godine, koja je donijeta na osnovu Rezolucije Savjeta bezbjednosti (1373 od 2001. godine) o označavanju fizičkih i pravnih lica povezanih sa terorizmom i finansiranjem terorizma na nacionalnom nivou.

01.11.2019.

UNAPREĐENjE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Kontinuirani proces – 18. oktobar 2019. godine Pariz, Francuska, 18. oktobar 2019. godine - Kao dio kontinuirane provjere usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako je u svakoj državi situacija različita, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

01.11.2019.

Javno saopštenje FATF od oktobra 2019. godine

Pariz, 18. oktobar 2019. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF utvrđuje države koje imaju strateške nedostatke i sa njima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.